راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا

فهرست مقالات

 •  21. راهكارهاي تقويت و توسعه مهارت‌هاي ارتباطي در مديران (قسمت ششم: مهارت‌هايي براي توسعه ارتباطات سازماني) عباسي، محمدرضا |1390 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله روش ارتباط با كاركنان شرح داده مي‌شود.

  كليدواژه : رويكرد ارتباط ؛ عوامل ارتباطي ؛ نيازهاي ارتباطي ؛ رفتار ارتباطي ؛ ارتباطات سازماني ؛ managment skills

 •  22. مدلهاي شاخص رضايتمندي مشتري مسعود رضائي |1383 [تمام متن]

  چكيده : در دنياي امروز اندازه گيري رضايتمندي مشتريان اهميت زيادي پيدا كرده است.رضايتمندي مشتري يك احساس است و براي بهبود آن بايد آنرا به يك شاخص كمي تبديل نمود.مدلهاي شاخص رضايتمندي مشتري راهكاري براي اين فرايند تبديل است.جمع آوري داده ها براي اين فرايند نيز توسط پرسشنامه و با تكنيكهاي مختلفي انجام مي شود. ....

  كليدواژه : رضايتمندي مشتري ؛ SCSB ؛ ACSI ؛ ECSI ؛ NCSB

 •  23. قدرت، سياست و رفتارهاي سياسي در سازمان بوالحسني، نغمه [تمام متن]

  چكيده : در سازمان قدرت يك نيروي نامحسوس و نامشهود است. نمي توان آن را ديد ولي مي توان اثرات آن را حس كرد. در اين مقاله به قدرت در سازمان به عنوان مقوله اي جدا از قدرت شخصي نگاه شده و عوامل و منابع ايجاد آن معرفي شده است. آثار نا مشهود قدرت يكي از عوامل ايجادكننده رفتارهاي سياسي معرفي شده است. ضمن آن كه در ا....

  كليدواژه : قدرت ؛ اقتدار قانوني ؛ اختيار ؛ سياست ؛ رفتار سياسي

 •  24. راهكارهاي تقويت و توسعه مهارت‌هاي ارتباطي در مديران (قسمت چهارم: مهارت‌هاي ارتباط غيركلامي (زبان رفتار)) عباسي، محمدرضا |1390 [تمام متن]

  چكيده : زبان رفتار كه بخش عمده‌ ارتباطات غيركلامي را تشكيل مي‌دهد، شامل رفتارهايي است كه به كمك آن‌ها بهتر مي‌توانيم با ديگران ارتباط برقرار كنيم. مانند نحوه نشستن، حركات بدن، حالت‌هاي صورت و ... در اين مقاله پس از شناخت مهارتهاي ارتباط غيركلامي، بعضي از اصول و مباني تقويت اين مهارت‌ها ارائه مي شود.

  كليدواژه : مهارت هاي مديريتي ؛ مهارت هاي ارتباطي ؛ ارتباط غيركلامي ؛ management skills ؛ زبان رفتار ؛ زبان بدن

 •  25. همزماني، راهنمائي براي خلاقيت و نوآوري در سازمان بينش، مسعود؛ مهذب، سيما |1390 [تمام متن]

  چكيده : اصل همزماني به رويدادهايي اشاره مي‌كند كه بدون هيچ گونه رابطه علت و معلولي، در يك زمان اتفاق مي‌افتد. مي‌توان گفت «همزماني» عبارت است از «تطابق معنادار» و غير علت و معلولي دو رخداد در درون و بيرون ما. كارل گوستاو يونگ در اواخر زندگي خود يعني در سال 1955 با ابداع واژه «همزماني» درصدد برآمد پديده‌هايي....

  كليدواژه : اصل همزماني؛ روانشناسي ؛ مديريت ؛ خلاقيت ؛ نوآوري ؛ synchronicity

 •  26. نقش كاركنان نامرئي در استفاده مناسب از منابع بخش سلامت كرماني، بهناز |1388 [تمام متن]

  چكيده : يكي از مشكلات سازمانهاي امروزي، حضورحاضرغايب است. افرادي كه توان روحي و جسمي انجام كار را از دست داده‌اند، كمتر بكار گرفته شده‌اند، مورد بي‌اعتنايي و قدرناشناسي قرارگرفته و نامرئي شده‌اند. علاوه بر عدم استفاده از مزاياي بي‌شمار وجود آنان، سازمان هزينه‌هايي را متحمل مي‌شود. اهميت اين مسئله در بخش سلا....

  كليدواژه : كاركنان نامرئي ؛ بخش سلامت

 •  27. رهبري مشاركت جو بهرامي، آذر [تمام متن]

  چكيده : تغيير اجتناب ناپذير است و بايد به منظور ايجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحي و مديريت شود. جهان امروز نياز فزاينده به آن نوع از رهبري دارد كه به ايجاد سازمانهايي كه به سمت فعال كردن پتانسيل هاي خود مي پردازند بها دهد و در عين حال به حل بحرانها و شرايط اضطراري محيط كار بينديشد. در چنين شرايط....

  كليدواژه : رهبري ؛ مشاركت ؛ مديريت مشاركتي

 •  28. تأثير نابهنگامي در كارايي و اثربخشي يگانه، علي |1389 [تمام متن]

  چكيده : كارآيي و اثربخشي موضوعي است كه در سخنرانيها و سمينارهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد. البته با درك مفهوم كارآيي و اثربخشي توسعه حاصل نمي شود بلكه عواملي را كـــه موجب نيل به كارآيي و اثربخشي است مي بايست مورد توجه جدي قرار داد. يكي از آن عوامل نگرش جديد در زدودن منسوخ شدگي و نابهنگامي است. مديريت و....

  كليدواژه : كارايي ؛ اثربخشي ؛ نابهنگامي ؛ بهره وري

 •  29. تجارت الكترونيك نامور، مرتضي |1387 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله موضوع تجارت الكترونيك در قالب تعريف، تاريخچه، مدلها، مزايا، معايب، محدوديتها، مدل مناسب ايران و تجارب موفق مورد بررسي قرار مي گيرد.

  كليدواژه : تجارت الكترونيك ؛ Dlectronic Data Interchange ؛ value added networks ؛ EDI ؛ E-Commerce

 •  30. بازاريابي ويروسي چيست؟ خسروي، محمدرضا |1390 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله بازاريابي ويروسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و انواع، روش‌ها، استراتژي‌ها‌، مزايا و مشكلات آن تشريح مي‌‌شوند.

  كليدواژه : بازاريابي ؛ بازاريابي ويروسي ؛ ايميل ماركتينگ ؛ بازاريابي از طريق ايميل ؛ تبليغات

 •  31. مديريت عملكرد و تاثير آن بر افزايش بهره وري نيروي انساني سيدي، سيد مسعود ؛ اكبري، عليرضا |1388 [تمام متن]

  چكيده : هدف از تاسيس هر موسسه، سازمان يا شركت تجاري، كسب سود و تداوم حيات آن مي باشد. براي نيل به اين هدف سازمانها سعي مي كنند تا با افزايش بهره وري عوامل توليد، هزينه هاي خود را كاهش داده و بر سود خود بيافزايند. يكي از مهمترين عوامل توليد در هر سازماني نيروي انساني آن مي باشد. بهره وري در ساده ترين شكل آن ....

  كليدواژه : بهره وري ؛ مديريت عملكرد ؛ توانمند سازي نيروي كار

 •  32. راهكارهاي تقويت و توسعه مهارت‌هاي ارتباطي در مديران (قسمت دوم: مهارت‌هاي ارتباط شنيداري) عباسي، محمدرضا |1390 [تمام متن]

  چكيده : مطالعه بر روي افراد شاغل در فعاليت‌هاي مختلف نشان داده است كه 70 درصد اوقات بيداري افراد به برقراري ارتباط مي‌گذرد. سهم هر يك از انواع ارتباط به شرح زير است : ـ نوشتن 9 درصد ـ مطالعه 16 درصد ـ صحبت كردن 30 درصد ـ گوش كردن 45 درصد اما با اين وجود متأسفانه فقط عده معدودي از افراد شنوندة خوبي ....

  كليدواژه : مهارت هاي مديريتي ؛ مهارت هاي ارتباطي ؛ ارتباط شنيداري ؛ managment skills ؛ گوش دادن ؛ ارتباطات تلفني

 •  33. تشريك مساعي ابزاري براي اعمال همزمان رفتار عاطفي و عقلايي توسط مديران ملاح نوكندي، عرفان [تمام متن]

  چكيده : رهبري مؤثر وكارا نيازمند مديراني براي بوجود آوردن و كنترل قدرت سياسي است. هدف اصلي اين مقاله استفاده از روش نشست هاي تشريك مساعي به منطور اتخاذ سياست هاي مناسب توسط رهبران سازمان با درنظرگرفتن هر دو جنبه احساسي و عقلاني موضوع بطور همزمان و توام است. مفاهيم ارائه شده و كاربرد روش نشست هاي تشريك مساعي....

  كليدواژه : سياست هاي سازماني ؛ رهبري ؛ يادگيري ؛ نشست هاي تشريك مساعي

 •  34. استرس شغلي و مديريت آن علي پور، لطف اله |1390 [تمام متن]

  چكيده : كار جنبه اي از زندگي است كه صرف نظر از منابع مالي برخي از نياز هاي اساسي آدمي نظير تحرك رواني و بدني، نياز هاي اجتماعي و احساسات خود ارزشمندي را ارضاء مي كند. با وجود اين كار مي‌تواند منبع فشار رواني نيز باشد. در دهه اخير موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسيار واقع گرديده است. با وجود اين....

  كليدواژه : استرس شغلي ؛ عملكرد

 •  35. نگاهي به آموزش، بهسازي و نقش آن در توسعه منابع انساني جنگي زهي، مجيد [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله به مفهوم آموزش و نقش آن در توسعه ي مديريت منابع انساني پرداخته شده است. هم چنين در ادامه نقش افراد مرتبط با آموزش منابع انساني، به خصوص مدير سازمان، بررسي شده و راهكارهايي براي بهينه شدن آموزش و ارتقاء سطح سازمان از طريق آموزش بيان گرديده است. در انتهاي مقاله نگاهي هم به مفهوم اخلاق و ت....

  كليدواژه : مديريت منابع انساني ؛ آموزش ؛ بهسازي ؛ اخلاق

 •  36. بانكداري الكترونيك و اصلاح الگوي مصرف علي پور، لطف اله [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله موضوع بانكداري الكترونيك مورد بررسي قرار مي گيرد و به نقش آن در اصلاح الگوي مصرف اشاره مي شود.

  كليدواژه : بانكداري الكترونيك ؛ اصلاح الگوي مصرف

 •  37. داده كاوي و كاربردهاي آن مفاخري، ندا |1390 [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله موضوع داده كاوي را به صورت خلاصه مورد بررسي قرار مي دهد و به تعاريف، كاربردها و نمونه هاي اجرا شده اشاره مي كند.

  كليدواژه : داده كاوي

 •  38. استراتژي هاي اثربخش در نگهداري كاركنان دانش محور - |1390 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله موضوع نگهداري كاركنان و به طور خاص نگهداري كاركنان دانش محور مورد بررسي قرار مي گيرد و در اين زمينه استراتژي هايي پيشنهاد مي گردد. هم چنين به وضعيت نگهداري كاركنان دانش محور در ايران اشاره مي شود و پيشنهاداتي ارائه مي گردد.

  كليدواژه : كاركنان دانش محور ؛ نگهداري كاركنان ؛ استراتژي

 •  39. بررسي اجمالي تجارب و انديشه هاي مديريتي در آثار سعدي رنجبر كلهرودي، عباس |ارديبهشت 1390 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله ضمن بيان تاريخ انديشه مديريت در ايران، تجارب و انديشه هاي مديريتي سعدي با استفاده از آثار او تببين و تشريح شده است.

  كليدواژه : تدبير ملك داري ؛ انديشه هاي مديريت در ايران ؛ تجارب مديريتي سعدي ؛ مديريت مطلوب از ديگاه سعدي

 •  40. آشنايي با خدمات جيرينگ همراه اول راهكار مديريت |1390 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله خدمات جيرينگ براي استفاده مشتركين همراه اول شرح داده مي شود.

  كليدواژه : جيرينگ ؛ خدمات مالي موبايل ؛ خريد جيرينگي ؛ پرداخت جيرينگي ؛ پرداخت سيار ؛ جيرينگ همراه اول ؛ سامانه خريد با تلفن همراه ؛ سامانه جيرينگ

انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

27-28
مهر

آشنایی با قانون کار

4-5
آبان

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

11-12
آبان

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

11-12
آبان

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

11-12
آبان

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان

2-3
آذر

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

9
آذر

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

10
آذر

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.