راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
قانون و مقررات

قانون و مقررات : «بخشنامه حداقل دستمزد و مزاياي حين كار كارگران مشمول قانونكار در سال 1393»

عنوانبخشنامه حداقل دستمزد و مزاياي حين كار كارگران مشمول قانونكار در سال 1393
تصويب كنندهاداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران
تاريخ تصويب1392/12/23
فرستندهعابدي، يوسف
منبعاداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان تهران
لينكhttp://tehran.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/03/38443_orig.pdf
درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

بخشنامه حداقل دستمزد و مزاياي حين كار كارگران مشمول قانونكار در سال 1393

تصويب كننده :اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران
تاريخ تصويب :1392/12/23
فرستنده :عابدي، يوسف
منبع : اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان تهران

بسمه تعالي


اطلاعيه در خصوص بخشنامه حداقل دستمزد و مزاياي حين كار كارگران مشمول قانون کار در سال 1393
باعنايت به بخشنامه شماره 206774 مورخ 92/12/23 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مصوبه شوراي عالي كار به آگاهي مي رساند:
1- از تاريخ 93/1/1حداقل مزد روزانه مبلغ 202970 ریال مي باشد، همچنين در سال 1393ساير سطوح مزدي به ماخذ روزانه 12 درصد بعلاوه روزانه 21110 ریال نسبت به آخرين مزد ثابت يا مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) افزايش مي يابد مشروط به آنكه مزد روزانه كارگر از مبلغ 202970 ریال كمتر نباشد.


2- اعطاي يك پايه سنوات در سال93 به كارگران در كارگاههائيكه فاقد طرح طبقه بندي مي باشند روزانه 5000 ریال بابت پايه طبق مقررات به مزد كارگر اضافه مي گردد. كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 93 به ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره آن حسب مورد) تعلق مي گيرد.
تبصره : افزايش مزد پايه سنوات كارگاههائيكه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند طبق دستورالعمل وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي مي باشد (جدول بند 24 اطلاعيه)

 

دوره آشنایی با قانون کار

 

دوره آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل


3- ساعت كار: باستناد تبصره يك ماده 51 قانون کار ساعت كاركارگران 44 ساعت در هفته مي باشد و تنظيم ساعات كار در طول هفته بر اساس شرايط كار و توافق طرفين است.


4- بن كالاهاي اساسي در سال 93 بابت هر كارگر (اعم از متاهل و مجرد)ماهانه 800000 ریال كه كارفرما مكلف است به كارگر پرداخت نمايد. 


5- كارفرمايان مكلفند ساليانه دو دست لباس متناسب با نوع كار تهيه و به طور رايگان در اختيار كارگران قرار دهند (ماده 61 آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي كارگاهها).


6- با توجه به مصوبه شوراي عالي كار و تصويب هيئت وزيران كمك هزينه مسكن كارگران مجرد و متاهل و معيل ماهانه 200000 ریال تعيين كه كارفرمايان مكلفند صرف نظر از ميزان دستمزد يا حقوق كارگران هزينه مسكن را تا مبلغ تعيين شده پرداخت نمايند.


7- باستناد مواد 86 و 87 قانون تامين اجتماعي كمك عائله مندي براي هر فرزند سه برابر حداقل دستمزد كارگر ساده و بدون محدوديت تعداد فرزند بيمه شده مي باشد كه بايد بوسيله كارفرما در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت نمايد مشروط بر اينكه:
الف) بيمه شده حداقل سابقه پرداخت 720 حق بيمه را نزد سازمان تامين اجتماعي داشته باشد.
ب) سن فرزندان از 18 سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند و يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 92 قانون تامين اجتماعي قادر به كار نباشند.


8- بيمه شده زن و مرديكه در يك واحد يا واحدهاي جدا از هم كار مي كنند و صاحب فرزند هستند با داشتن شرايط بند 7 هر دو حق دريافت كمك هزينه عائله مندي (حق اولاد) را دارند در سالجاري ميزان حق اولاد در خصوص كليه كارگران به ازاي هر فرزند 608910 ریال تعيين گرديده است.


9- باستناد ماده 59 قانون کار براي هر ساعت كار اضافي 40% اضافه بر مزد هر ساعت به كارگر بايستي پرداخت گردد.


10- باستناد ماده 62 قانون کار روز جمعه تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد و كارگرانيكه به هر عنوان روز جمعه كار كنند در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد و مي بايست به طور مستمر روز ديگري در هفته براي تعطيل تعيين شود و به هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجباريست.


11- باستناد ماده 64 قانون کار مرخصي سالانه با استفاده از مزد 26 روز كاري (هر روز كاري معادل هفت ساعت و بيست دقيقه ) با احتساب 4 جمعه جمعاً 30 روز مي باشد و طبق ماده 73 قانون کار كليه كارگران در موارد ذيل حق برخوردار از 3 روز مرخصي با استفاد از مزد را دارند:
ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر، فرزندان.
ضمناً كارگران بيشتر از 9 روز مرخصي سالانه خود را نمي توانند ذخيره نمايند و مرخصي استعلاجي با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سابقه كار كارگران محسوب مي گردد.
تبصره: در كارگاههاي زير 10 نفر مرخصي استحقاقي 21 روز مي باشد .(بند 11آيين نامه اجرايي ماده 191 قانون کار)

12- باستناد ماده 56 قانون کار به كارگرانيكه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كنند و نوبتهاي كاردر صبح و عصر واقع شود 10% و چنانچه در صبح و عصر و شب واقع شود 15% و در صورتيكه نوبتها به صبح و شب يا عصر و شب بيافتد 22/5 درصد نوبت كاري دريافت خواهند كرد.


13- باستناد ماده 58 قانون کار براي هر ساعت كار در شب(ساعت 22 الي 6 صبح ) فقط به كارگران غير نوبتي 35% فوق العاده شبكاري اضافه بر مزد ساعتي تعلق مي گيرد.


14- طبق ماده 63 قانون کار علاوه بر تعطيلات رسمي، روز كارگر(11 ارديبهشت ماه) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران محسوب مي گردد.


15- چنانچه كارگري غيبت غير موجه نمايد ضمن اينكه حقوق اين مدت را دريافت نخواهد كرد مزاياي قانوني و جنبي مزد نيز به نامبرده پرداخت نخواهد شد. و از حقوق روز جمعه نيز به نسبت غيبت كسر مي گردد.


16- باستناد ماده 92 قانون کار كارفرما و مسئولان كليه كارگاهها مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت بهداشت كارگران در محيط كارگاه وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند و كارگران نيز موظف به استفاده و نگهداري از وسايل مذكور و اجراي دستور العمل هاي مربوط به كارگاه مي باشند.


17- بر اساس ماده 24 قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كار فرما مكلف است، به كارگري كه مطابق قرارداد، يك سال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق بعنوان مزاياي پايان كار(حق سنوات) به وي پرداخت نمايد.


18- با ستناد ماده 31 قانون کار چنانچه خاتمه قراردادكار به لحاظ از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر باشد كارفرما بايد بر اساس آخرين دستمزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوق به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد.


19- كارفرما مكلف است به كارگري كه با رعايت تبصره ماده 21 قانون کار استعفا نموده، بر اساس تبصره ماده 20 قانون کار به ازاء هر سال سابقه كار يكماه آخرين دستمزد را به وي پرداخت نمايد.

 

دوره آشنایی با قانون کار

 

دوره آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل


20- در صورت انعقاد هر گونه قرارداد كار ضروري است ضمن رعايت كامل مواد 7و8 و9 و10 قانون کار يك نسخه از قرارداد منعقده را جهت اطلاع به اداره كار محل فعاليت ارسال نمايند.


21- در صورت تنظيم قراداد با پيمانكاران كارفرما مكلف است كليه موارد قانون كار از جمله ماده 13 اين قانون را رعايت نمايند.


22- با عنايت به مصوبه مورخه 70/12/6 مجلس شوراي اسلامي عيدي و پاداش كارگران مشمول قانون کار براي يكسال بر اساس 60 روز آخرين دستمزد كارگران تا سقف 90 روز حداقل دستمزد اعلام شده هر سال مي باشد.


23- واحدهاي مشمول قانون کار به منظور ارتقاء و بهره وري و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش مزد و مزايا در قالب طرحهاي انگيزشي و يا انعقاد پيمانهاي دسته جمعي يا موافقت نامه كارگاهي پس از تأیيد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايند.


24- جدول نرخ پايه گروه ها در طرحهاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعي.
گروه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
پايه نرخ 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900
گروه 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
پايه نرخ 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800


25- مصوبه شماره 206774 مورخ 92/12/23 وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1393 به طور موقت در كارگاههاي اشتغال مي يابند نخواهد شد. 


 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران 
 


لينك :http://tehran.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/03/38443_orig.pdf
درباره مطلب جاري نظر دهيد  

 

 

 

ابتداي صفحه
انتشار قانون و مقررات

با ارسال متن قوانين و مقررات قابل استفاده در اين سايت، موجودي خود را افزايش دهيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.