راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان مرزي آستارا»

عنوانبررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان مرزي آستارا
زبانفارسي
انجام دهندهيوسف ظهيري
راهنماآقاي دكتر محمدوزين كريميان
مشاورآقاي دكتر سعيد صفري
سال1384
رشته تحصيليمديريت دولتي گرايش مديريت مالي
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه ازاد اسلامي واحد قزوين
چكيده پايان‌نامه

يكي از عمده ترين دشواري هايي كه سازمان ها با آن مواجهند، مسأله ي ارتباطات نادرست و عدم توجه صحيح به شيوه هاي ارتباطي مي باشد. اين مسأله در بسياري از موارد مانع دستيابي سازمان ها به اهداف از پيش تعيين شده است. از اين رو، اين پژوهش تحت عنوان «بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غيررسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان مرزي آستارا» به دنبال بررسي و يافتن پاسخ مناسبي براي سئوال اصلي تحقيق كه عبارت است از «شيوه هاي ارتباطي » چگونه است و هر يك از دو شيوه ي ارتباطي رسمي و غيررسمي چه تأثيري مي تواند بر اثربخشي واحد هاي اداري مورد پژوهش داشته باشد؟» انجام پذيرفته است. با توجه به مطالب فوق فرضيات تحقيق به شكل زير تدوين شده اند:

فرضيه ي اصلي: شيوه هاي ارتباطي بين مديران و زير دستان (ارتباطات رسمي و غيررسمي سازمان) با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.

فرضيه ها ي فرعي:1. شيوه هاي ارتباطي رسمي بين مديران و زيردستان با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.

2. شيوه هاي ارتباطي غيررسمي بين مديران و زيردستان با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.

روش تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. به طوري كه از طريق توزيع پرسشنامه در بين مديران و زيردستان، اطلاعات به دست آمده را بر اساس آزمون فرضيه ها قضاوت نموده ايم. اين پرسشنامه ي بيست و هشت سئوالي به طور جداگانه براي دو گروه مديران و زيردستان طراحي شد. دوازده سئوال مربوط به سنجش ارتباطات رسمي و غيررسمي در سازمان و شانزده سئوال نيز مربوط به اثربخشي سازماني بر اساس طيف ليكرت و بر مبناي مقياس ترتيبي تنظيم گرديد.

با توجه به موضوع تحقيق، دو دسته متغير تعيين گرديد. شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي به عنوان متغيرهاي مستقل و اثربخشي سازماني هم متغير وابسته مي باشد.

با توجه به جمعيت 370 نفري زيردستان در چهارده واحد اداري مورد پژوهش، حجم نمونه در اين گروه با استفاده از روش ،178 نفر تعيين شد كه با استفاده از روش تصادفي طبقه اي و به كارگيري نمونه گيري تصادفي ساده (انجام قرعه كشي)، پرسشنامه بين افراد توزيع گرديد؛ و در نهايت (2/93%) يعني تعداد 166 پرسشنامه برگشت خورد. براي گروه مديران هم تمام جمعيت جامعه ي آمار ي كه چهارده نفر بودند، در نظر گرفته شد.

براي تعيين روايي پرسشنامه از روش روايي محتوايي و صوري و براي تعيين پايايي از روش ضريب بازآزمايي استفاده شد. به طوري كه پرسشنامه به 12 نفر از زيردستان در دو نوبت جداگانه داده شد كه در نهايت تفاوت چنداني در نظرات مشاهده نگرديد و پايايي پرسشنامه با اطمينان 95% مورد تأييد قرار گرفت.

همچنين در اين تحقيق از روش هاي آمار توصيفي براي ترسيم جداول فراواني و نمودارها و از روش هاي آمار استنباطي نظير ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون فرضيات تحت نرم افزار SPSS استفاده شده است.

با توجه به آزمون به عمل آمده در نهايت فرضيات تحقيق مورد تأييد قرار نگرفت و مشاهده شد كه در واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان آستارا، شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي از ديد مديران و زيردستان تأثير قابل ملاحظه اي را بر روي اثربخشي واحدهاي فوق ندارند و مي توان گفت عوامل ديگري هستند كه مجموعه ي آن ها مي توانند بر روي اثربخشي واحد هاي فوق بيشتر اثرگذار باشد؛ كه محقق اميدوار است كه پژوهشگران بعدي در كارهاي تحقيقاتي خود اين عوامل تأثيرگذار را شناسايي نموده و بر غناي پژوهش هاي راجع به موضوع بيفزايند.

كليدواژهارتباطات سازماني ؛ ارتباطات رسمي ؛ ارتباطات غير رسمي ؛ اثربخشي سازماني
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. مديريت و ارتباطات فولادگر، بهروز [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار مي‌دهد. عوامل پديدآورنده تنش در سازمان، فرآيند ارتباط و اجزاء آن، راه‌هاي ايجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌هاي بهبود و ارتباطات و شناسايي و رفع موانع ارتباطي براي ايجاد محيط و ارتباطات پويا در سازمان و تن....

  كليدواژه : ارتباط؛ ارتباطات سازماني؛ تنش؛ ارتباطات عمودي رسمي غير رسمي؛ تنش‌زدايي

 •  1. 

  از زحمات اين بزرگوار قدرداني مي شود

 •  2. 

  موضوع پايان نامه خيلي عالي لست انشاله موفق باشيد.

 •  3. 

  كل متن را ازكجا ميتونم پيداكنم؟

  پاسخ سايت : اعضايي كه پايان‌نامه معرفي مي‌كنند مختارند كه متن كامل پايان‌نامه را در قالب فايل ارائه كنند و اجباري از سوي سايت راهكار مديريت براي ارائه متن كامل وجود ندارد. بنابراين اگر فايل پايان‌نامه ارائه نشده باشد در جاي ديگري از سايت راهكار مديريت نيز وجود ندارد. براي دريافت متن پايان نامه با نويسنده آن تماس بگيريد.

 •  4. 

  اين جورپايان نامه رانزارين وقتي بدردنميخوره

 •  5. 

  موضوع بسيار جالبي هست. و واقعا مساله ارتباطات رسمي و غير رسمي در سازمانهاي امروزي بسيار پيچيده شده و كارايي و اثربخشي سازمانها را تحت الشعاع قرار داده است.ممنون

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.