راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «بررسي رابطه‌ي بين سبك رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي سازماني دبيران»

عنوانبررسي رابطه‌ي بين سبك رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي سازماني دبيران
زبانفارسي
انجام دهندهموحدزاده؛ ايوب
راهنمابهرنگي؛ محمدرضا
مشاورحقاني؛ محمود
سال1388
رشته تحصيليمديريت آموزشي
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
چكيده پايان‌نامه

هدف اين پژوهش شناسايي ويژگي‌هاي سبك رهبري تحولي آموزشي مديران، رفتار شهروندي سازماني دبيران، بررسي رابطه‌ي بين آنها و توسعۀ قلمرو مديريت آموزش بر اساس يافته‌هاي پذيرفتۀ آن است. داده هاي اين پژوهش از طريق مطالعۀ كتابخانه‌اي (كتاب، مقالات و...) و ميداني با استفاده از دو پرسشنامه 1) محقق ساختۀ سبك رهبري تحولي كه گويه‌هاي آن از پرسشنامة چند عاملي استاندارد بس و آوليو (1997) با 20 سؤال استخراج گرديد و 2) پرسشنامة استاندارد شدة پادساكف و همكارانش (1990) با 24 سؤال، گردآوري شد. نمونة آماري اين پژوهش250 نفر است كه براي اعتبار تعميم‌پذيري نتايج به جامعة 685 نفري دبيران دبيرستان‌هاي پسرانة دولتي شهر قزوين، با استفاده از جدول گرجسي و مورگان انتخاب گرديد. در انتخاب نمونه‌ها از روش طبقه‌اي تصادفي و در تجزيه و تحليل آماري از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. پس از تجزيه و تحليل داده‌ها توسط نرم افزار SPSS مشخص شد كه بين رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي سازماني و ويژگيهاي آن در دبيران دبيرستان‌ها رابطه‌ي قوي و معني‌داري وجود دارد. ضريب همبستگي متغير‌هاي ويژگي‌هاي آرماني، رفتار‌هاي آرماني، ترغيب ذهني، انگيزش الهام بخش و ملاحظات فردي رهبري تحولي مديران با رفتار شهروندي سازماني دبيران در سطح معني داري 00/0 به ترتيب %81/0 ،%82/0، %79/0، %87/0 و %80. بود كه نشان دهندۀ رابطۀ بسيار معنادار و مطمئن بين رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتار شهروندي سازماني دبيران و بنابراين اهميت استفاده از مفاهيم آنها در توسعۀ خدمات مديريت آموزشي مي باشد.

كليدواژهرهبري تحولي آموزشي مديران ؛ رفتار شهروندي سازماني دبيران ؛ مديران آموزشي ؛ Organizational Citizenship Behavior ؛ Transformational leadership ؛ OCB
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. 

    mer30

  •  2. 

    عالي بود

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.