راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «اهميت تدوين شاخصها در سيستم ارزيابي»

عنوان مقالهاهميت تدوين شاخصها در سيستم ارزيابي
نويسندهاسماعيلي، ايوب
زبانفارسي
سال انتشار1383
نشريهتدبير
ناشرسازمان مديريت صنعتي
محل نشرتهران
شماره نشريه148
صفحه30-32
چكيده

در اين مقاله موضوع شاخص در ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اهميت پرداختن به شاخص‌هاي فرايندي و سازماني علاوه بر شاخص‌هاي فردي تشريح مي‌گردد.

كليدواژهارزيابي عملكرد ؛ شاخص فردي ؛ شاخص فرايندي ؛ شاخص سازماني ؛ وزن دهي به شاخص
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

اهميت تدوين شاخصها در سيستم ارزيابي

نويسنده : اسماعيلي، ايوب
سال انتشار : 1383
چكيده

در اين مقاله موضوع شاخص در ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اهميت پرداختن به شاخص‌هاي فرايندي و سازماني علاوه بر شاخص‌هاي فردي تشريح مي‌گردد.

كليدواژه : ارزيابي عملكرد ؛ شاخص فردي ؛ شاخص فرايندي ؛ شاخص سازماني ؛ وزن دهي به شاخص

1- مقدمه

در دنياي پرتحول امروزي كه در آن سازمانها با قدرت هرچه تمامتر به رقابت مشغولند، بخش عظيمي از انرژي سازمان صرف توجه به كاركنان آن مي شود زيرا به عينه دريافت شده است كه انسانهاي داخل سازمان عامل اصلي ماندن در اين صحنه رقابت هستند و بهره وري آنها عامل اصلي سمت و سوي حركت سازمانهاست.

سازمانهاي امروزي با اتكا به منابع انساني در داخل سازمان باعث بهبود هرچه بيشتر فعاليتهاي خود شده و در بازارهاي مختلف حضور فعال دارند. ايجاد واحدهاي مختلف داخل سازمانها همچون واحد برنامه ريزي منابع انساني، واحد آموزش و... خود گواه بر اين موضوع است. امروزه اگر سازماني پيدا شود كه با نگرشهاي سنتي كاركنان خود را به عنوان ابزار تلقي كند مطمئناً جايگاهي در داخل و خارج از سازمان ندارد.

2- نگرش فرايندي به مديريت منابع انساني

امروزه سازمانها در راستاي رشد و ارتقاي پرسنل خود فعاليتهاي مشخصي را دنبال و وظايف اصلي منابع انساني را بيشتر در قالب فرايندها تعريف مي كنند. فرايندهاي مختلفي كه هركدام تاثير زيادي در توسعه و بهبود منابع انساني دارند.

از عمده زير فرايندهايي كه در داخل فرايند مديريت منابع انساني مي توان گنجاند عبارتند از: فرايند نظام حقوق و مزايا، فرايند جذب، تامين و تعديل نيروي انساني، فرايند آموزش و بهسازي، فـــرايند نگهداري و بالاخره فرايند به كارگيري نيروي انساني كه هركدام از اين زيرفرايندها خود داراي ورودي، خروجيهاي خاص و همچنين زيرفرايندهاي ديگري هستند كه درنهايت خـــــروجي همه اين فرايندها مي تــواند نيروي انساني ماهر و بهره ور، فرهنگ سازي، ساختار نيروي انساني، منافع فرد، سازمان، جامعه، آئين نامه ها و مقررات مربــوطه و رضايت پرسنل سازمان باشد (شكل 1).

 
شکل 1 - فرایند مدیریت منابع انسانی 

 

3- سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان

پرداختن به فرايند مديريت منابع انساني در داخل سازمانها و لزوم توجه به طراحي و تدوين سيستم هاي ويژه اي براي اين كار همچون سيستم نيازسنجي آموزش پرسنل، نظام جبران خدمت (طبقه بندي مشاغل)، ارزيابي عملكرد كاركنان، آسيب شناسي شغلي، جامعه پذيري كاركنان و ديگر سيستم هاي تدوين شده و پياده سازي آنها نيازمند نگرش باز و صحيح مديريت است، كه در اين راستا مديران مي توانند با بهره گيري از متخصصان و مشاوران زبده به شكل مطلوبي در تحقق فرايند مديريت منابع انساني گام بردارند.

از جمله چالشهاي مهم در داخل سازمانها كه مديريت به انواع و اقسام روشهاي مختلف با آن درگير است، بحث ارزيابي عملكرد كاركنان است كه در اين مقوله مديريت به دنبال اهداف مشخص و معيني است. در سازمانها با توجه به نيازهاي مختلف و نگرش مديران ممكن است اهداف مورد انتظار از ارزيابي عملكرد به صورتهاي مختلف اولويت بندي شوند.

4- اهداف ارزيابي عملكرد

كاربردهاي منظور شده براي ارزيابي عملكرد در بيشتر سازمانها عبارتند از:

 • برنامه ريزي براي نيروي انساني
 • كارمنديابي و انتخاب
 • تعيين روايي آزمونهاي استخدامي
 • تشخيص نيازهاي آموزشي و سعي در رفع آنها
 • تعيين مسير شغلي
 • تعيين معيار براي پرداخت پاداشهاي مادي
 • شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان
 • پيشبرد ارتباط موثر ازطريق بهسازي عملكرد
 • تصميم گيري درمورد تشويق، ترفيع، انتقال و تنزيل كاركنان

علي رغم وجود عوامل و اهداف متنوع در بيشتر سازمانها مديران از ارزيابي عملكرد مستقيماً در پرداخت حقوق و دستمزد به كاركنان استفاده مي كنند كه همين مسئله باعث مقاومتهاي زيادي از سوي كاركنان در داخل سازمانها شده است. و مديران را وادار كرده است كه هميشه از ارزيابي عملكرد يك سري نگرانيهايي داشته باشند.

5- رويكرد جديد ارزيابي عملكرد

روند كنوني ارزيابي عملكرد در داخل سازمانها اگر به شكل موردي به آن اشاره شود با الهام از مديريت عملكرد پا را فراتر نهاده و در آن جداي از ارزيابي عملكرد به تعيين ميزان شايستگي و لياقت، قابليت رشد و ارتقا و ترفيع نيز توجه شده است.

اولويت سازمانهاي كنوني، تعيين هرچه مطلوب تر شاخصهاي مورد ارزيابي و دقت در تخصيص امتياز به آنهاست. در تلاش براي ربودن گوي سبقت سازمانها با بهره گيري از مشاوران زبده اين كار به تعريف شاخصهاي فرد، واحد و سازمان مي پردازند كه البته با نگرش كنوني كه به شكل فرايندي است اصرار بر اين است كه شاخصهاي واحد حذف شده و با توجه به تعريف فرايندها در داخل سازمان، براي هر فرايند معيارهاي ارزيابي تعريف شود.

6- شاخصهاي ارزيابي فردي

در تعيين شاخصهاي فرد براي سطوح مختلف سازمان اعم از كارگر، كارمند، كارشناس، رئيس، سرپرست و مدير شاخصهايي تعيين مي شود كه تعدادي از آنها به شكل عمومي براي همه سطوح كاربرد دارد و يك سري از اين شاخصها مربوط به آن پست خاص از سازمان است كه فرد در آن قرار دارد.

جدول شماره يك دربرگيرنده مثالهايي از شاخصهاي عمومي و يك سري از شاخصهاي تخصصي است كه به تفكيك رده و سطوح سازماني در قسمتهاي مختلف به كار مي روند.

 
جدول 1 - شاخصهای ارزیابی فردی
 

در تعيين شاخصهاي فردي توجه به شاخصهاي تخصصي از اهميت بالايي برخوردار است، چنانچه امروزه اكثر سازمانها در تعيين شاخصهاي تخصصي خود افراد را به سه رده صفي - ستادي - پشتيبـــاني تقسيم مي كنند و باتوجه به حوزه فعاليت آنها به تدوين شاخص مي پردازند.

7- شاخصهاي واحد/ فرايند

عمده ترين شاخصهاي واحدها باتوجه به كارايي هر شاخص براي فرايند، واحد مربوطه عبارتند از: كيفيت، كاهش هزينه، تحويل به موقع، افزايش درآمد، تحقق برنامه، رضايت كاركنان، آموزش پرسنل، ميزان توليد و... كه هركدام از اين شاخصها خود عاملهايي براي اندازه گيري دارند كه باتوجه به نوع فعاليت واحد، فرايند به صورت مختلف براي آنها تعريف شده اند.

8- شاخصهاي سازماني

درمورد شاخصهاي سازمان نيز بحثهاي زيادي هست چرا كه سازمان بايد با تعيين معيارها و شاخصهاي خود ميزان دستيابي به اهداف و رسالت خود را موردبررسي قرار دهد. در عمده موارد شاخصهايي كلي براي سازمان تعريف مي شود و دركنار آنها نيز باز يك سري عوامل براي سنجش اين شاخصها در نظرگرفته مي شود. براي مثال، در سازمانهاي صنعتي شاخصهايي همچون: تحويل به موقع، كيفيت كالاي توليدي، كاهش هزينه هاي سازمان، جلب مشاركت كاركنان، خدمات دهي مطلوب و درنهايت شاخص تحقق اهداف منظور مي شود.

در توضيح بيشتر اين شاخصها براي مثال مي توان عامل اندازه گيري خدمات دهي مطلوب را با توجه به توزيع پرسشنامه درميان مشتريان و كسب اطلاع از ميزان رضايت آنها تعيين كرد.

9- وزن دهي به شاخصها

پس از تعيين شاخصهاي فرد - واحد - سازمان با توجه به درجه اهميت هركدام از شاخصها براي هر قسمت به آنها وزن تخصيص مي دهند تا اولويت آنها به ترتيب مشخص شود. در بحث امتيازدهي به شاخصها، سازمانها بايد به دنبال اين موضوع باشند كه شاخصهاي انتخابي به شكل مطلوبي بيانگر توقعات و انتظارات عملكردي باشند و سپس با وزن دهي صحيح، اهميت هريك از شاخصها را كه در راستاي اهداف سازمان، واحدي و فردي بيشتر است در سطح بالاتر ببينند.

براي مثال، در واحدي مانند امور مالي درجه اهميت دقت و توجه به كار مي تواند عامل بسيار مهمي تلقي گردد كه بايد وزن بالاتري را نيز به خود اختصاص دهد.

در بعضي از شيوه هاي نوين ارزيابي براي هركدام از شاخصهاي موجود از لحاظ كيفي سطح مشخصي را تعيين كرده و سپس باتوجه به اهميت آن بــه تعاريف مربوط به شاخص مي پردازند. در جدول شماره 2، دو نمونه از اين تعاريف مشخص شده است.

جدول 2 – دو نمونه تعريف شاخصها

همكاري: بررسي نگرش فرد نسبت به كار، همكاران و سرپرستانش، آيا حل مشكلات ديگران را در نظر دارد؟

همواره صميمي و ياري دهنده است، در موارد اضطراري با خوشحالي و اشتياق ياري م يكند. اطرافيان او را خيلي دوست دارند

به خوبي همكاري م يكند. مقررات را درك و اجرا مي كند. معمولاً ديدگاه هاي مطلوبي دارد. اطرافيان او را دوست دارند

معمولاً مبادي آداب و ياري دهنده است، دستورات را اجرا مي كند ولي گاهي تذكراتي لازم دارد.با ديگران سلوك خوبي دارد

تنها آنچه را كه مشخصاً از او خواسته مي شود انجام مي دهد. گاهي درباره دستورات شكايت دارد و تمايل ندارد به ديگران كمك كند.

غير صميمي است و درپي همكاري نيست. از كمك به ديگران خودداري مي كند

دانش شغل: ميزان فراگيري و دركي كه در مورد جنبه هاي مختلف شغل و هدفهاي آن دارد

به طور استثنايي همه جنبه ها را درك مي كند. تمايل فراواني به كسب اطلاعات دارد

در بيشتر موارد دانش كامل دارد. علاقه و توانايي بالقوه براي رشد شخصي دارد

براي انجام كار دانش كافي دارد. به طور داوطلبانه در پي پيشرفت نيست

دانش شغلي كافي ندارد. در برابر انتقاد و دستور مقاومت نشان مي دهد

الزامات شغلي را درك نمي كند


10- نتيجه گيري

درمورد پياده سازي سيستم هاي ارزيابي به شكل كنوني علي رغم اينكه درصد موفقيت آنها به سبب پاره اي مشكلات پايين است ولي باز اصرار وجود دارد كه به كار گرفته شوند. دلايل آن نيز همان كاربردهاي وسيع و حياتي ارزيابي عملكرد براي سازمان و كاركنان آن است درواقع بايد سازمانهاي امروزي در طراحي سيستم هاي ارزيابي عملكرد خود اين مطلب را به كل در نظر داشته باشند كه هرچه سيستم ارزيابي پيچيدگي بيشتري داشته باشند و از اقلام اندازه گيري بيشتري برخوردار باشد پياده كردن آن بسيار سخت و مشكل است. لذا اين مطلب از آن لحاظ اهميت زيادي دارد كه مديران، ســرپرستان و رؤساي سازمان (ارزيابي كنندگــان) درواقع به سبب وجود پاره اي از خطاهاي ارزيابي كه ماهيتاً به دو صورت موانع 1 - رفتاري و رواني 2 - موانع فني و اجرايي در كار ارزيابي تاثير اساسي دارند از ارزيابي پرسنل زيرمجموعه به شكل كامل و بدون اشكال باز مي مانند. با درنظر گرفتن اين موضوع كه سازمانها كلاسهاي زيادي را براي ارزيابي كنندگان درمورد شيوه هاي ارزيابي و نوع پركردن فرمها بدون دخالتهاي شخصي ارزيابي كنندگان، برگزار مي كنند اين مشكلات احتمالاً در آينده اي نزديك بــــه شكل ضعيف تري سيستم هاي ارزيــــــابي را تحت الشعاع قرار مي دهد.

مراجع


منابع و ماخذ:

1 - ميرسپاسي، ناصر، مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار، تهران، ناشر: مؤلف، 1365

2 - آرمسترانگ، مايكل، مديريت استراتژيك منابع انساني، ترجمه سيدمحمداعرابي و داود ايزدي، تهران، ناشر: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1381

3 - سعادت، اسفنديار، مديريت منابع انساني، تهران، ناشر: سازمان مطالعه تدوين كتب علوم انساني (سمت)، 1375

4 - سينگر، مارك، مديريت منابع انساني، مترجم: فريده آل آقا، تهران، ناشر: مركز آموزش مديريت دولتي، 1378

5 - WAYNE F.CASIO, MANAGING HUMAN RESOURCES PRODUCTIVITY, QUALITY OF WORK LIFE, PROFITS FIFTH EDITION.

6 - DE CENZO/ROBBINS, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, FIFTH EDITION.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. ارزيابي عملكرد كاركنان (Human Resources Performance Measurement )

  تعريف : ارزيابي عملكرد فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصلي معين و به طور رسمي، مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد.

  شرح : شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد است. در گذشته، مديران كلاسيك ارزيابي عملكرد را فقط به منظور ك....

 •  2. مديريت منابع انساني (Human Resource Management)

  تعريف : مقصود از مديريت منابع انساني سياست‌ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبه‌هايي از فعاليت‌ كاركنان بستگي دارد، به ويژه براي كارمنديابي، آموزش دادن به كاركنان، ارزيابي عمل....

 •  1. ارزيابي عملكرد كاركنان خوشوقتي، آرمين [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان را شرح مي‌دهد. معيارهاي ارزيابي عملكرد، ارتباط بين ارزيابي عملكرد با ارزشيابي مشاغل و حقوق و مزايا، فنون مختلف ارزيابي عملكرد، اهداف، مكان و زمان ارزيابي عملكرد، خصوصيات شخصيتي ارزياب و ساير نكات و جزئيات انجام ارزيابي عملكرد از جمله مباحث اين مقاله هستند.

  كليدواژه : ارزيابي عملكرد كاركنان؛ ارزياب؛ معيارهاي ارزيابي؛ فنون ارزيابي عملكرد كاركنان؛ ارزشيابي مشاغل

 •  2. مديريت عملكرد كاركنان مبتني بر مدل TTM: اندازه‌گيري، بازخورد و تقويت مثبت خوشوقتي، آرمين ؛ محسني، حميد |1394 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد شرح داده مي شود و مدل گام به گام ارزيابي و مديريت عملكرد كاركنان توضيح داده مي شود.

  كليدواژه : ارزيابي عملكرد ؛ مديريت عملكرد ؛ معيار عملكرد ؛ شاخص عملكرد ؛ عملكرد كاركنان

 •  1. 

  با سلام

  اگر شاخصهاي ارزيابي قابل محاسبه باشد خوب است ليكن شاخصهاي نسبي با توجه به نظر مديران تغيير پذير است

  من درسازمان خود به دنبال اين شاخصها هستم و هنوز نيافته ام

 •  2. 

  تشكر از مطالب

 •  3. 

  با سلام ، خسته نباشيد

 •  4. 

  بسيار خوب وقابل استفاده كاربردي

 •  5. 

  مطلب جالبي بود.

  ممنون

 •  6. 

  ممنون بسيار كاربردي و مفيد بود.

 •  7. 

  با سلام

  مقاله فوق قابل تامل و كاربردي است . اما مشكلي كه بعضا در ادارات ما و جود دارد اين است كه به بحث مناب انساني ، ضرورت اموزش و ارزيابي و ... به صورت سليقهاي برخورد مي شود و حتي پاره اي از مديران ميلي به استاندارد سازي رويه هاي انجام خدمت يا اصلاح فرايند ها و اهتمام به كارمندان ندارند و اين به خاطر سياسي شدن انتسابات در دستگاههاست . پر واضح است اگر قرار باشد تحولي در يك ساختار اداري صورت گيرد و روشها استاندارد اجام شود بايد زمان و هزينه كافي صرف شود و با وعظ و خطابه و دستور و حتي تشكيل جلسات بي اثر هيچ مشكلي مرتفع نخواهد شد . اميد است زماني برسد كه بحث ارزيابي ها و بهبود روش ها در فرهنگ اداري ما ايرانيان نهادينه شود . انشا الله

 •  8. 

  خووب بود ممنون

 •  9. 

  خيلي عالي بود

 •  10. 

  سپاسگزارم استفاده شد.

 •  11. 

  با تشكرازشما لطفادر رابطه با شاخص هاي هوش فرهنگي مديران هم مطلب بگذاريد.

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.