راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «رابطه‌ي ويژگي‌هاي سازمانهاي نوروتيك با ابعاد عدالت سازماني و امنيت شغلي در مجتمع صنايع .....»

عنوانرابطه‌ي ويژگي‌هاي سازمانهاي نوروتيك با ابعاد عدالت سازماني و امنيت شغلي در مجتمع صنايع .....
زبانفارسي
انجام دهندهمهدي زردخشو
راهنماخانم دكتر آذرميدخت رضايي
مشاورآقاي دكتر سيروس سروقد
سال1390
رشته تحصيليروان شناسي صنعتي و سازماني
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
چكيده پايان‌نامه

اين پژوهش با هدف بررسي شاخص‌هاي سازمان‌هاي نوروتيك (وسواسي، پارانوئيد، افسرده، نمايشي و اسكيزوئيد) و رابطه‌ي آن با ابعاد عدالت سازماني(عدالت توزيعي ، رويه‌اي و تعاملي) و ابعاد امنيت شغلي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را ، كليه كاركنان مجتمع صنايع فولاد نطنز شامل شركت فولاد نطنز (۵۱۰ نفر)، ذوب آهن نطنز (۲۱۲ نفر) و شركت نابران صنعت (۱۲۱ نفر) و تعداد مجموع843 نفر تشكيل داده‌اند. از جامعه مذكور نمونه‌اي ۱۵۴ نفري زن و مرد به نسبت ۹۳ نفر از شركت فولاد، ۳۸ نفر از شركت ذوب آهن ۲۳ نفر از شركت نابران صنعت به صورت طبقه‌اي نسبتي از بخشهاي مختلف متناسب با جمعيت هر سازمان و پراكندگي مناسب به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار تحقيق عبارت بود از ؛ پرسشنامه‌هاي سازمانهاي بيمار(نوروتيك) (86/0= α)، پرسشنامه عدالت سازماني مورمن (94/0=α) و پرسشنامه امنيت شغلي بافراني (96/0= α). نتايج نشان داد كه بين عدالت توزيعي با ويژگي‌هاي سازمان وسواسي، افسرده ، نمايشي رابطه منفي و معنا دار وجود دارد. بين عدالت رويه‌اي با ويژگي‌هاي سازمان پارانوييد، وسواسي، نمايشي ، افسرده و اسكيزوييد رابطه منفي و معنادار وجود دارد . بين عدالت مراوده‌اي با ويژگي‌هاي سازمان اسكيزوييد رابطه معنادار و مشاهده گرديد. بين ثبات شغل با مدل‌هاي سازمان نوروتيك افسرده و پارانوييد ، نمايشي و اسكيزوييد ارتباط معنادار و منفي دارد .ارتباط سازمان نوروتيك با عامل خلاقيت فردي 0 به شكل معنادار و منفي است. عاطفي بودن محيط كار با كليه مدل‌هاي سازمان نوروتيك داراي ارتباط معنادار و منفي مي‌باشند. بين عدم استرس شغلي و ويژگي‌هاي سازمان نوروتيك ارتباطي منفي و معنادار وجود دارد. بين ثبات شغلي افراد با شاخصه‌هاي عدالت توزيعي در ارتباط معني دار و مثبت مي‌باشد. بين عدالت توزيعي با خلاقيت فردي ارتباط منفي و معنادار ملاحظه گرديد. ميزان عاطفي بودن محيط كار با عدالت رويه‌اي و عدالت مراوده‌اي داراي ارتباط مثبت و معنادار مي‌باشد. بين عدم استرس در محيط كار با ميزان عدالت مراوده‌اي رابطه معنادار و مثبت است و رابطه خشنودي مادي افراد در محيط كار و عدالت توزيعي و رويه‌اي معنا دار و مثبت است

كليدواژهعدالت سازماني، امنيت شغلي ، سازمانهاي نوروتيك
فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كليات تحقيق 1

مقدمه 2

بيان مسئله 4

ضرورت و اهميت پژوهش 6

اهداف پژوهش 8

فرضيه هاي پژوهش 8

سئوالات تحقيق 8

تعاريف نظري و عملياتي متغيرها 9

امنيت شغلي 9

عدالت سازماني 9

سازمان‌هاي نوروتيك 9

تعريف عملياتي 9

عدالت سازماني 9

عدالت توزيعي 9

عدالت رويه‌اي 10

عدالت تعاملي 10

امنيت شغلي 10

سازمان‌هاي نوروتيك 11

فصل دوم: پيشينه‌ي تحقيق 12

مقدمه 13

عنوان صفحه

مباني نظري 14

عدالت سازماني 16

اصول عدالت سازماني 20

ابعاد عدالت سازماني 22

-عدالت توزيعي 23

عدالت رويه‌اي 23

عدالت مراوده‌اي 26

خلاصه آثار «بي عدالتي مورد انتظار» براي سازمان‌ها 29

طبقه بندي ديگري از عدالت 32

اهميت رعايت عدالت 33

امنيت شغلي 34

تعريف امنيت 36

نظريه‌هاي مربوط به امنيت شغلي 38

عوامل موثر برامنيت شغلي 42

بهداشت رواني و احساس امنيت 46

ابعاد امنيت شغلي 47

سازمان نوروتيك 51

سبك‌هاي نوروتيك و سازمانها 53

پنج نوع نارسايي 55

سازمان پارانوييد 56

سازمان وسواسي 58

عنوان صفحه

سازمان نمايشي 60

سازمان افسرده 62

سازمان اسكيزوئيد 63

باز نگري تحقيقات انجام شده 67

عدالت سازماني 67

امنيت شغلي 79

سازمان‌هاي نوروتيك 85

نتيجه گيري 89

فصل سوم: روش تحقيق 90

مقدمه 91

روش تحقيق 91

متغيرهاي پژوهش 91

جامعه آماري و شيوه نمونه گيري 92

ابزار جمع آوري اطلاعات 92

پرسشنامه ويژگيهاي سازمان هاي نوروتيك 92

پرسشنامه عدالت سازماني 94

روش اجراي پژوهش و طرح مورد نظر 96

روش تجزيه و تحليل اطلاعات 97

ويژگيهاي جمعيت شناختي گروه نمونه پژوهش 98

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش 100

مقدمه 101

عنوان صفحه

قسمت اول: يافته هاي توصيفي پژوهش 101

قسمت دوم: نتايج مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش 103

فرضيه اول 103

فرضيه دوم 104

فرضيه سوم 105

پرسش اول 106

پرسش دوم 107

فصل پنجم:بحث و نتيجه‌گيري 108

مقدمه 109

خلاصه‌ي تحقيق 109

بحث و نتيجه گيري 110

محدوديت‌هاي تحقيق حاضر 118

پيشنهادات 119

فهرست منابع 125

پيوستها 139

فهرست شكلها

عنوان صفحه

شكل 2-1 مدل بي عدالتي مورد انتظار 30

شكل 2-2 طبقه بندي عدالت سازماني 32

شكل 2-3 ويژگيهاي برجسته هر سبك نوروتيك. 55

شكل 2-4 نقاط قوت و ضعف سبكهاي نوروتيك 66

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول (3-۱): فراواني و درصد فراواني گروه نمونه پژوهش بر حسب شركت‌ها 98

جدول (3-2): فراواني و درصد فراواني گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعيت تاهل 98

جدول (3-3) : فراواني و درصد فراواني گروه نمونه پژوهش بر حسب تحصيلات 98

جدول (3-4): فراواني و درصد فراواني گروه نمونه پژوهش بر حسب سابقه شغلي 99

جدول(4-1) : ميانگين و انحراف استاندارد متغير عدالت سازماني و مولفه هاي آن 101

جدول (4-2): ميانگين و انحراف استاندارد ويژگي‌هاي سازمان نوروتيك 101

جدول (4- 3): ميانگين و انحراف استاندارد متغير امنيت شغلي و مولفه هاي آن 102

جدول (4- 4): ماتريس هم بستگي پيرسون براي تعيين رابطه بين ويژگي‌هاي سازمان نوروتيك با ابعاد عدالت سازماني 103

جدول (4- 5): ماتريس همبستگي پيرسون براي تعيين رابطه بين ويژگي‌هاي سازمان نوروتيك با ابعاد امنيت شغلي 104

جدول (4-6): ماتريس همبستگي پيرسون براي تعيين رابطه بين ابعاد عدالت سازماني با ابعاد امنيت شغلي 105

جدول (4-7): رگرسيون گام به گام براي تعيين ميزان تاثير ويژگي‌هاي سازمان نوروتيك بر عدالت سازماني 106

جدول (4-8): رگرسيون گام به گام براي تعيين ميزان تأثير ويژگي‌هاي سازمان نوروتيك بر امنيت شغلي

محل نگهداريدانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. ابزار مديريت (Management Tools)

  تعريف : مدل‌ها، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و وسايل كمكي كه به مديران در انجام وظايفشان كمك مي‌كنند.

 •  2. اخلاق مديريت (Management Ethics)

  تعريف : كاربرد استانداردهاي اخلاقي در مديريت

 •  3. امور منابع انساني (Human Resources Affairs)

  تعريف : كليه امور مربوط به مديريت منابع انساني شامل جذب، استخدام، نگهداشت، آموزش، روابط انساني، بازنشستگي و . . .

 •  4. انواع سازمان (Types of Organizations)
 •  5. انواع مديريت (Types of Management)
 •  6. بكارگماري (Staffing)

  تعريف : كل وظيفه مربوط به انجام امور مربوط به نيروي انساني در سازمان شامل جذب، استخدام، آموزش، فراهم‌آوري و نگهداشت شرايط كاري مناسب.

  شرح : بكارگماري يكي از وظايف مديريت است. مديريت منابع انساني نيز حوزه‌اي است كه در وظيفه بكارگماري مي‌گنجد.

 •  7. پاداش كاركنان

  شرح : به جبران زحمتي كه فرد در سازمان متحمل مي‌شود، در ازاي وقت و نيرويي كه او در سازمان و به خاطر نيل به اهداف سازمان صرف مي‌كند، و به تلافي خلاقيت و ابتكارات وي براي يافتن و به كارگيري رويه‌ها و روشهاي كا....

 •  8. تعارض سازماني (Organizational Conflict)

  تعريف : عدم توافق بين افراد يا گروه‌ها در داخل سازمان كه از نياز به شراكت در منابع محدود، يا درگير شدن در فعاليت‌هاي به هم وابسته، يا از تفاوت در وضعيت، آرمان‌ها و فرهنگ‌ها سرچشمه مي‌گيرد.

 •  9. توانمندسازي منابع انساني (Human Resource Empowerment)

  تعريف : تعاريف توانمندسازي نيروي انساني متون نوشتاري سه نوع مفهوم سازي از توانمندسازي نيروي انساني را نشان مي دهد كه عبارتند از: 1- توانمندسازي به عنوان تفويض اختيار و قدرت تصميم گيري به زيردستان مترادف است....

  شرح : مقدمه مهمترين و حياتي ترين دارايي هر سازمان، نيروي انساني آن سازمان است. كيفيت و توانمندي نيروي انساني، مهمترين عامل بقاء و حيات سازمان است. نيروي انساني توانمند، سازمان توانمند را به وجود مي آورد. ا....

 •  10. توسعه مديريت (Management Development)

  تعريف : واژه عمومي براي ارائه آموزش و ايجاد امكان دريافت تجربه براي مديران به طوري كه قابليت‌هاي آنها تقويت شود و براي مسئوليت‌هاي بزرگتر يا ارتقاء‌هاي بيشتر آماده شوند.

 •  11. رفاه كاركنان

  تعريف : عبارت از مجموعه عملياتي است كه باعث حل مشكلات كاركنان شده و نيازهاي داخل و خارج سازماني آنها (اعم از نيازهاي مادي و معنوي و رواني) را حتي‌المقدور مرتفع مي‌سازد و آنها را از نظر جسماني و رواني سالم نگا....

  شرح : امور رفاهي و رسيدگي به وضع زندگي كاركنان و تهيه موجباتي كه به بهبود وضع زندگي آنها كمك كند يكي از وظايف عمده در مديريت منابع انساني است و عبارت از مجموعه عملياتي است كه باعث حل مشكلات كاركنان شده و ني....

 •  12. رفتار سازماني (Organizational Behaviour)

  تعريف : طرز فكر، رفتار و فعاليت‌هاي افراد داخل سازمان و خود سازمان به عنوان يك موجوديت مستقل.

 •  13. رفتارهاي مديريتي (Managerial Behaviour)

  تعريف : واژه عمومي براي نگرش‌ها و اعمالي كه مديران در مجموعه‌اي خاص از شرايط از خود نشان مي‌دهند.

 •  14. رهبري (Leading)
 •  15. سبك‌هاي مديريت (Management Styles)

  تعريف : طرز تلقي مديريت در حوزه‌هايي مانند رهبري و نظارت، تفويض اختيار، و ارتباط با ديگر مديران و كاركنان.

 •  16. مدير (Manager)

  تعريف : هر كسي در داخل يك سازمان كه مسئوليت برنامه ريزي، هدايت و كنترل ديگران را به عهده دارد. فردي كه براي تصدي شغل مديريت منصوب شده و چنين شغلي را به عنوان حرفه خود برگزيده است.

 •  1. 

  همين؟؟؟ زحمت كشيدين

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.