راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نمونه قرارداد

نمونه قرارداد : «قرارداد فروش و پشتيباني محصولات نرم افزاري»

عنوان قرارداد

قرارداد فروش و پشتيباني محصولات نرم افزاري

مشخصات طرفین قرارداد

ماده1 ـ مشخصات و نشاني طرفين :

خريدار :

نشاني :

فروشنده :

نشاني :

موضوع قرارداد

ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش سيستمهاي نرم افزاري مندرج در فاكتور پيوست و تعهد پشتيباني سيستمهاي خريداري شده در محدوده زماني موضوع ماده 3.

مدت قرارداد

ماده 3- مدت قرارداد

محدوده زماني قرارداد از تاريخ …………… تا تاريخ …………… مي‌باشد.

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

ماده 4 - مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد در زمان امضاي قرارداد و قبل از شروع اولين جلسه آموزش به طور كامل در وجه فروشنده پرداخت شده ويا نقدا ًبه نماينده شركت (حامل برگه هاي قرارداد) تحويل خواهد گرديد. هرگونه تأخير در رونـد مذكور تا مدت حداكثر يك ماه پس از اولين جلسه آموزش به منزله فسـخ قرارداد بوده و فروشنده هيچگونه تعهدي در قبـال خريدار نداشته و خريدار ملـزم به مرجوع نمودن برنامه و كليه ملزومات مي‌باشد.

تبصره 1 : در مورد شهرستانهاي خارج از محدوده شهر تهران، مبلغ فاكتور قبل از نصب، بطور كامل و نقدا به حساب فروشنده واريز خواهد گرديد.

تعهدات مجری / پیمانکار

ماده 5- تعهدات فروشنده

5-1- فروشنده موظف است پس از تسويه كامل فاكتور توسط خريدار، حداكثر طي مدت دو روزكاري نسبت به نصب نرم‌افزار در محل شركت خريدار اقدام نمايد.

تبصره2 : اين زمان در مورد شهرستانها طي مدت هفت روز كاري مي‌باشد.

5-2- فروشنده موظف است پس از اعلام درخواست خريدار، حداكثر طي مدت دو روز كاري نسبت به بررسي و رفع مشكل در محل شركت خريدار اقدام نمايد. (اگر مشكل بصورت تلفني قابل حل نباشد.)

تبصره3 : اين زمان در مورد شهرستانها طي مدت هفت روز كاري مي‌باشد.

5-3- تعهد پشتيباني مذكور در ماده 2 شامل موارد زير خواهد بود:

5-4- نصب سيستم‌هاي خريداري شده در فاكتور پيوست.

5-5- آموزش رايگان سيستمهاي خريداري شده در فاكتور پيوست. سقف آموزش رايگان براي كليه سيستمهاي خريداري شده .... ..... جلسه 2 ساعته مي باشد كه صرفاً يكبار به صورت كامل انجام مي‌شود. در صورت نياز به جلسات آموزشي بيشتر، آموزش مجدد و يا در صورت تعويض كاربر ، هزينه برگزاري جلسات آموزشي به عهده خريدار مي‌باشد كه به قيمت سال جاري محاسبه خواهد شد.

تبصره4: آموزش رايگان تنها در3 ماه اول محدوده زماني قيد شده در ماده 2 قرارداد قابل انجام خواهد بود.

5-6- ارائـه رايگان نسخه جديـد برنامـه‌هاي خريداري شده، در صورت درخواست كاربر، با توجـه به تغييـرات احتمـالي ايجـاد شـده در هر يك از سيستـم‌هـا در فواصل حداكثر 3 ماهه.

5-7- پذيرش مرجـوع كردن برنامه تا دو ماه بعد از تاريـخ شـروع قرارداد (موضوع ماده 2) و استـرداد تمام وجـه پرداختـي خريدار بدون كسر هزينه.

5-8- رفع هر گونه اشكال عملياتي (با توجه به موارد ياد شده در دفترچه راهنما) در روند استفاده از برنامه.

تبصره 5 : رفع اشكال تنها مربوط به كاربري سيستم بوده و اعمال تغييرات در نرم افزار را شامل نمي شود.

5-9- خدمات پشتيباني در محدوده زماني قيد شده در ماده 2، بجز مواردي كه هزينه‌هاي آنها در قرارداد قيد شده، رايگان خواهد بود.

تعهدات کارفرما

6- تعخدات خريدار

6-1- خريدار متعهد مي‌شود كه كليه تمهيدات لازم در ارتباط با نصب برنامه از جمله سيستم عامل و حداقل مشخصات سخت‌افزاري پيشنهادي از جانب فروشنده را براي نصب نرم‌افزار آماده نمايد، و نيز تمهيدات مربوط به آموزش كاربران را در اختيار فروشنده قرار دهد درغير اينصورت مسئوليت مسائل جانبي به عهده خريدار خواهد بود. در صورت خريد نسخه شبـكه، نصب شبكه مناسب و برقراري ارتباط رايانه‌ها به عهده خريدار خواهد بود.

6-2- در صورت بروز هرگونه اشكال در روند عادي اجراي برنامه بويژه در مواردي كه عملكرد و يا گزارشات برنامه مطابق با روند عادي و مورد انتظار نباشد، خريدار متعهد است در اولين فرصت فروشنده را در جريـان امر قرار دهد.

6-3- خريدار پس از فراگيري آموزش‌هاي اوليه موظف به حفاظت از اطلاعات به وسيله Backup )تهيه پشتيبان روي هارد و CD ( بـوده و در صورت عدم استفاده از فرآيند مذكور، فروشنده هيچگونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.

6-4- در زمان پايان مدت پشتيباني، خريدار متعهد است مراتب را جهت تمديد قرارداد پشتيباني به فروشنده اعلام نمايد.

6-5- خريدار متعهد است هر گونه تغييرات اساسـي نظير تعويـض سيستـم عامل يا نصب برنامـه‌هاي ويـژه را بـا همـاهنـگي كارشناس پشتيباني مربوطه انجام دهد.

6-6- خريدار متعهد مي گردد كتباً نماينده‌اي را بعنوان مديرسيستم به فروشنده معرفي نمايد و در صورت تغيير مديرسيستم نيز، مراتب را كتباً به فروشنده اعلام نمايد.

شرايط پيشنهادي براي مدير سيستم شامل موارد زير مي‌باشد:

1) تسلط به شبكه‌هاي كامپيوتري.

2) آشنايي با سخت افزارهاي كامپيوتري.

3) آشنايي با نرم‌افزارهاي كاربردي.

4)ترجيحاً داراي تحصيلات در زمينه كامپيوتر.

6-7- خريدار متعهد مي گردد كه براي دريافت هرگونه سرويس و خدمات خارج از چارچوب قرارداد پشتيباني، مستقيماً با بخش فروش شركت فروشنده هماهنگيهاي لازم را انجام دهد.

6-8- خريدار متعهد مي‌گردد نتيجه كار مراجعات بخش پشتيباني رادر هر بار مراجعه، از طريق فرمهاي مربوطه به فروشنده اعلام نمايد. مسئوليت عدم اعلام نتيجه كار به عهده خريدار مي‌باشد.

6-9- درصورتيكه خريدار از اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري هرگونه خدمات سخت افزاري، نرم افزاري يا مشاوره‌اي را خارج از چارچوب اين قرارداد دريافت نمايد كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر روي عملكرد و يا محتواي اطلاعاتي نرم افزار تاثيرگذار باشد، درصورتيكه هماهنگيهاي كتبي لازم با بخش فروش واحد فروشنده صورت نگرفته باشد، شركت هيچگونه مسئوليتي را در اين رابطه نخواهد پذيرفت.

فسخ قرارداد

ماده 7- فسخ قرارداد

در صورت بروز هرگونه اختلاف، حل اختلاف به عهده هيئتي متشكل از نمايندگان دو شركت خواهد بود كه در صورت عدم موفقيت ، مراجع قانوني ذيصلاح مرجع حل اختلاف خواهند بود.

سایر مفاد قرارداد

ماده 8- ساير مفاد قرارداد

8-1- براي نصب، آموزش و خدمات پشتيباني ارائه شده در خارج از محدوده شهر تهران علاوه بر هزينه هاي اياب و ذهاب و اقامت، به ازاء هر روز كاري مبلغ ----------- ريال بابت هزينه اعزام كارشناس دريافت خواهد گرديد.

8-2- در صورت نياز به افزايش تعداد كاربران سيستم، خريدار موظف به استرداد قفل قبلي و فروشنده موظف به تحويـل قفل جديد خواهد بود و هزينه هركاربر اضافي معادل 15% قيمتهاي سا‌ل جاري سيستم‌هاي خريداري شده خواهد بود.

تبصره6 : اضافه كردن كاربر و يا خريد زيرسيستمهاي جديد باعث تمديد قرارداد قبلي نخواهد شد.

تبصره7: هنگام عودت قفل همراه بودن ضميمه قرارداد الزامي است.

8-3- فروشنده هيچگونه تعهدي در قبال اشكالات مربوط به شبكه كامپيوتري و مسائل ايجاد شده توسط نرم‌افزارهاي ديگر را نخواهد داشت.

8-4- نصب مجدد برنامه درصورت تغيير سيستم عامل توسط كاربر شامل هزينه اي معادل -------- ريال خواهد بود.

8-5- طراحي گزارشهاي چاپي جديد توسط فروشنده شامل هزينه خواهد بود.

8-6- تقويم آموزشي‌پيوست قرارداد بايد ‌پس از تكميل دراولين فرصت دراختيارفروشنده قرار گيرد.

8-7- پس از اتمام جلسات آموزشي قيد شده در بند 3-5 قرارداد، صورت جلسه تكميل آموزش (فرم چك ليست آموزشي) به تأييد مدير سيستم خواهد رسيد.

فرستنده

نصيري، محمد

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  دست ات درد نكند واقعا به درد بخور بود

 •  2. 

  مورد استفاده اينجانب قرار گرفت.

  با تشكر

 •  3. 

  خوب نوشتي!آفرين

 •  4. 

  تشكر فراوان از راهنمايي شما

 •  5. 

  خدا خيرت بده. كاملا مفيد بود.

 •  6. 

  بد نبود

 •  7. 

  با كمال تشكر . درضمن انواع ديگر قراردادها را بذارين ممنون ميشم.

 •  8. 

  مرسيييييي

 •  9. 

  mamnoon jaye chenin mostanadati be zabane farsi vaghean kha;li bood

 •  10. 

  واقعا خيلي به من كمك كرد

 •  11. 

  ممنون خيلي خوب بود

 •  12. 

  خيلي خوب بود.ممنون

 •  13. 

  دمت گرم لوتي

 •  14. 

  با سپاس فراوان

 •  15. 

  عالي

 •  16. 

  از طرف بچه هاي مشهد واقعاً دمــــــــــــــــــــت گـــــــــــرم !

 •  17. 

  با سپاس از شما دوست عزيز

 •  18. 

  سلام

  ممنون ... واقعا كمك خووووبي بود

 •  19. 

  خيلي خوب بود

 •  20. 

  يك طرفه و به نفع فروشنده

 •  21. 

  عالي بود،اما در مورد كسورات قانوني چيزي و قيد نكرديد.

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نمونه قرارداد ها

شما مي توانيد نمونه قراردادها را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد.

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.