راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
كتاب

كتاب : «اصول حاكم بر قرارداد هاي دولتي»

عنوان فارسياصول حاكم بر قرارداد هاي دولتي
زيرعنوان فارسيمباحث علمي كاربردي
زبانفارسي
نويسندهحسيني، سيداسماعيل
محل نشرتهران
تعداد صفحه360
فهرست مطالب

تعريف قرارداد دولتي

انواع قراردادهاي دولتي

انواع قراردادهاي معاملاتي

خصوصيات معاملات دولتي

اصل حاكميت اراده

مجوز قرارداد

زمينه‌هاي قراردادهاي دولتي

مجوز انجام كار

شكل ظاهري قرارداد

عنوان قرارداد

طرفين قرارداد

الزامات قانوني درباره طرفين قرارداد

الزامات قانون كار

ممنوعيت قانون منع مداخله

آثار و تبعات فقدان صلاحيت در انعقاد قرارداد

موضوع قرارداد

شرايط اساسي موضوع قرارداد

محدوديتها و ممنوعيت‌هاي عمده در موضوع قرارداد

تدليس در موضوع معامله

تغيير مقدار يا كيفيت موضوع معامله

معاملات مشمول قانون منع مداخله

موارد عمومي بطلان يا عدم نفوذ معامله

قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي

مبلغ قرارداد

الزام به پرداخت ثمن يا مبلغ قرارداد

تامين اعتبار

معاملات فوري و فوتي

نحوه تعيين مبلغ قرارداد

الزامات دولتي در خصوص گردش بانكي پول

جرائم مربوط به مبلغ قرارداد

تشريفات قراردادها بر اساس نصاب معاملات

دسته‌بندي معاملات دولتي

مزايده

مناقصه

معاملات مستثني از مزايده

ترك مناقصه و مزايده

سوء استفاده (تباني,‌تحصيل منفعت)در مزايده و مناقصه

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

كليات

پيش پرداخت

آثار تاخير يا عدم پرداخت اقساط

مدت و شروع قرارداد

بررسي گونه‌هاي مختلف مدت در قرارداد

آثار حقوقي و كيفري مدت قرارداد

محل و نحوه ايفاي تعهد

وضعيت حقوقي محل ايفاي تعهد

آثار حقوقي محل انجام تعهد

تضمين

انواع تضمين‌هاي معتبر

موارد اخذ تضمين در قراردادها

تضمين شركت در مناقصه

تضمين انجام تعهد

تضمين پيش پرداخت

تضمين حسن انجام كار

شروط معامله

حدود اعتبار قرارداد

انواع شرط

آثار شروط باطل

شروط مبطل

شروط صحيح

تاييد و تصويب قرارداد

مطالبات كارگري

تدابير ايمني و بهداشت محيط كار

دستگاه نظارت

ناظر مقيم

قانون منع مداخله در معاملات دولتي منع اشتغال بازنشستگان

سوء سابقه ومحروميتهاي اجتماعي

كسورات قانوني

ماليات

بيمه

حق فسخ ضمني يا طبعي

حق فسخ وضعي يا تصريحي

حق فسخ حاكميتي

فسخ قراردادهاي خارجي

مصاديق خسارت

شرايط مطالبه خسارت

مطالبه دين يا وجه نقد

خسارت دادرسي

نحوه تقويم خسارت

محل و نحوه تأديه خسارت

مسئول جبران خسارت

دوره تأخير و جريمه

اخذ وكالت جهت ايفاي تعهدات

آثار حقوقي جريمه دوره تأخير

قابل اسقاط نبودن جريمه

شرايط فورس ماژور

آثار فورس ماژور(قوه قاهره)

منع هديه و كميسيون

موارد ممنوع و مستندات قانوني

آثار هديه, كميسيون و رشوه بر قرارداد

اطلاعات محرمانه

امتيازات انحصاري

دفينه (عتيقه و آثار تاريخي)

تعديل

تغيير حجم كار

انتقال تعهدات به غير

حفظ حقوق قراردادي

دادگاه صالحه و قوانين حاكم

قراردادهاي داخلي

تعهدنامه‌هاي رسمي

قراردادهاي خارجي

اشكال مختلف پيش‌بيني داور

محدوديتها و ممنوعيتهاي داوري

اشخاص ممنوع از داوري

داوري در قراردادهاي خارجي

آثار رأي داوري

زبان و آدرس قرارداد

اعتبار نهايي

ابلاغ موافقتنامه, شرايط عمومي و خصوصي پيمانها و مقررات آنها

رعايت ضوابط فني, حقوقي و قراردادي در پروژه‌هاي عمراني

دستورالعمل نحوه تشخيص اشخاص حقيقي پيمانكار و نحوه ارجاع كار به آنها

لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولتي و كشوري

قانون مسئوليت مدني

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت

قانون نحوه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌هاي اجرائي

آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي

آئين‌نامه اجرائي ماده 22 قانون بخشي از مقررات مالي دولت

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي

قانون مجازات تباني در معاملات دولتي

قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي

از تصويب‌نامه راجع به بررسي اختلافات فيمابين دستگاه‌هاي اجرائي

بخشنامه كتمان درآمد و فرار مالياتي

حفاظت فني و بهداشت كار

نمونه فرمت قرارداد واگذاري فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي

ت

خلاصه كتاب

نرم افزار مديريت قراردادها


اين كتاب در سه بخش زير تهيه و تدوين گرديده است.

بخش اول شامل بحث و توضيحات مختصر پيرامون مفاهيم كلي از قبيل, دولت‌ , اعمال حاكميت, اعمال تصدي‌گري انواع قراردادهاي دولتي ,‌مجوز قرارداد, خصوصيات معاملات دولتي و شكل ظاهري قراردادها مي‌باشد.

بخش دوم,‌ اصول كلي حاكم بر قراردادها شامل مجموعه قوانين و مقررات مختلف از قبيل: قانون مدني ,‌تجارت, كار بيمه تامين اجتماعي , مجازات اسلامي,‌مجازات جرائم نيروهاي مسلح, مالي محاسباتي, بودجه‌هاي سنواتي , برنامه‌هاي 5ساله, برنامه و بودجه ,‌همچنين قوانين پراكنده, موردي و خاص به تفكيك براي هر ماده قراردادي بطور جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است در ابتداي هر مبحث نيز الگوي كاربردي مواد قراردادي و مدارك و مستندات مربوطه بعنوان نمونه كار عملي آمده كه هر چند تمثيلي بوده و همگي آن براي كل قراردادها الزامي نمي‌باشد اما به لحاظ جنبه‌هاي حقوقي, اقتصادي و كيفري داراي اهميت ويژه و عموما در اكثر قراردادها بكاربرده مي‌شود.

در بخش سوم مستندات قانوني هر موضوع نيز به آخر كتاب جهت استفاده علاقمندان ضميمه گرديده است.

مورد استفاده در دستگاهها ، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي و غيردولتي، مناطق آزاد تجاري ، شهرداريها، شركت‌هاي خصوصي، تعاونيها ، مؤسسات صنعتي ، دلالي ، اشخاص حقيقي، دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، دوره‌هاي بدو خدمت، مشاوران حقوقي ، وكلا و دانشجويان حقوق

كليدواژهقرارداد ؛ قرارداد دولتي ؛ معاملات ؛ قانون كار ؛ انعقاد ؛ تدليس ؛ قانون منع مداخله ؛ تامين اعتبار ؛ مناقصه ؛ مزايده ؛ پيش پرداخت ؛ تضمين ؛ تعهد ؛ شروط ؛ بيمه ؛ فسخ ؛ خسارت ؛ جريمه ؛ ديركرد ؛ فورس ماژور ؛ قوه قاهره
منبعhttp://efeh.ir/products/4359.htm#morepics
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. دولت (Government)

  شرح : در اين بخش موضوعات مديريتي مربوط به دولت و حكومت ارائه مي‌شود.

 •  2. سازمان‌هاي بخش عمومي و دولت (Public Sector Organizations)

  تعريف : سازمان‌‌هايي كه به كار تأمين محصولات و ارائه خدمات (گاهي اوقات به شكل غير انتفاعي) در بخش عمومي و دولتي مي‌پردازند.

 •  3. سيستم‌هاي مديريت قراردادها (Contracts Management Systems)

  شرح : سيستم مديريت قراردادها يك سيستم پردازش مبادلات رايانه‌اي است كه براي ثبت و ذخيره اطلاعات قرارداد‌ها، بازيابي آنها در مواقع موردنياز، انجام عمليات مالي مربوط به قراردادها مانند تأمين اعتبار، صدور مجوز ....

 •  1. آشنايي با مديريت طرح (MC) در انجام پروژه‌هاي عمراني حسن نژاد، اميد (عضو هيات مديره گروه مشاورين پارس) |1386 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله روش مديريت طرح (MC) شرح داده مي شود و مزايا و معايب آن شمرده مي‌شود و در ادامه شرح وظايف و خدمات مديريت طرح نوضيح داده مي‌شود و در پايان پروژه‌هاي مختلف بر اساس چگونگي مديريت طرح دسته‌بندي مي‌شوند.

  كليدواژه : مديريت طرح ؛ پيمانكاري مديريت ؛ مديريت پيمان ؛ MC ؛ Management Contracting

 •  2. شرحي بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران خوشوقتي، آرمين |1386 [تمام متن]

  چكيده : شرحي بر قانون كار بر اساس مطالعات و تجربه نويسنده به عنوان فردي كه چندين سال تجربه مديريتي و اجرايي در امور منابع انساني داشته و بعنوان نماينده كارگران و كارفرمايان در پرونده هاي متعدد كارگري و كارفرمايي در مراجع حل اختلاف ايفاي نقش كرده است.

  كليدواژه : شرح و تفسير قانون كار

 •  3. قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران خوشوقتي، آرمين |1386 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله قرارداد كار تعريف شده و ويژگي‌هاي آن مشخص مي‌شوند. سپس انواع قرارداد كار (كارمزدي، مزدساعتي و كارمزد ساعتي) تشريح مي‌گردند.

  كليدواژه : قانون كار؛ قرارداد؛ كارگر

 •  1. 

  خيلي جالب

 

 

ابتداي صفحه
معرفي كتاب

مشخصات كتاب‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت»، اين اطلاعات را در سطح وسيع منتشر كند

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.