راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
دوره آموزشي

دوره آموزشي : «تجزيه، تحليل و طراحي سيستم ها »

عنوان

تجزيه، تحليل و طراحي سيستم ها

شرح

تجزيه تحليل سيستم عبارت است از شناخت جنبه‌هاي مختلف سيستم و آگاهي از چگونگي عملكرد اجزاي تشكيل دهنده سيستم و بررسي نحوه و ميزان ارتباط بين اجزاء آن، به منظور دست يابي به مبنايي جهت طرح واجراي يك سيستم مناسب تر است.

تجزيه و تحليل به ما كمك مي‌كند تا موقعيت فعلي سازمان را به خوبي درك كنيم، از جريان كار مطلع شويم و آن را مورد ارزيابي قرار دهيم و براي رفع نارسائي‌ها و مشكلات، بهترين راه حل را انتخاب و توصيه كنيم.

طﺮح رﻳﺰي ﺳﺎﺧﺘﺎر (organizational designing) ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ اﺳﺘراﺗﮋي و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺨﺺ(ﻣﻔﺮوض) ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ گردد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ كه در ﻃﺮح رﻳﺰي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ميﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، اﻧﺪازه سازمان، ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي سازمان و ﺣﺘﻲ روﻳﺪادﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي موثر در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن، اﻳﺴﺘﺎ ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرا ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر سازمان‌ها اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ متغيرها و ﻋﻮاﻣﻞ تاثيرﮔﺬار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در ﻣﻮاردي كه ساختار سازماني قابليت انعطاف ندارد و سازمان نمي‌تواند خود را با تغيرات تطابق دهد، سير سقوط خود را آغاز خواهد كرد. بنابراين طرح ريزي ساختار سازماني موضوعي است كه مديران در تمام سطوح مديريت به صوت عام بايد نسبت به آن اقدام لازم را انجام دهند. براين اساس در اين دوره به تشريح وبازآموزي مباني و مفاهيم سازماندهي و طرح نكات و ملاحظات كاربردي پيرامون طراحي ساختار سازماني براي شركت كنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.

مخاطبان

مديران و كارشناسان ارشد سطوح مختلف سازمان‏‏ها و شركت‏ ها/ كليه دانشجويان رشته هاي مهندسي صنايع ، مديريت، MBA و .../ ساير علاقمندان و فعالان اين حوزه

هدف (ها)

آموزش مباني و مفاهيم سازماندهي، تشريح انواع ساختار سازماني، اصول و مفاهيم طراحي ساختار و ...

رئوس مطالب

 تشريح مزايا و معايب هر يك از انواع سازماندهي

 طراحي ساختار سازمانهاي آينده

 تجزيه و تحليل شغل

 تعاريف سازماندهي و فرآيند آن

 معرفي انواع ساختار سازماني

 نكات مهم در طراحي ساختار سازماني

 سازماندهي هاي مكانيك و ارگانيك

کلیدواژه

تجزيه تحليل سيستم ها ؛ طراحي سيستم ها ؛

مدت و زمانبندي

16 ساعت

برای دریافت تاریخ بعدی دوره ایمیل‌تان را ثبت کنید
مكان برگزاري

تهران

هزينه

3،250،000

برگزار كننده

مركز آموزش بازرگاني

صفحه وبhttp://www.btcedu.ir/courses/detail/95/95
درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

 

 

ابتداي صفحه
معرفي دوره آموزشي

مشخصات دوره‌ها، كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» آنها را در معرض ديد بازديدكنندگان و موتورهاي جستجوگر قرار دهد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

14-15
اردیبهشت

آشنایی با قانون کار

14
اردیبهشت

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

15
اردیبهشت

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

21-22
اردیبهشت

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

21
اردیبهشت

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

22
اردیبهشت

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

15-16
تیر

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان

22-23
تیر

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن

-
-

آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.