راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نمونه قرارداد

نمونه قرارداد : «قرارداد ارائه خدمات مشاوره سيستم مديريت كيفيت»

عنوان قرارداد

قرارداد ارائه خدمات مشاوره سيستم مديريت كيفيت

مشخصات طرفین قرارداد

اين قرارداد در تاريخ ............... بين شركت ................ به نمايندگي آقاي ........... كه از اين¬پس مهندس اجرايي خوانده مي شود از يك طرف و شركت ........... به نمايندگي آقاي .............. به عنوان كارفرما براساس شرايط زير منعقد مي گردد:

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات آموزش، استقرار و همكاري در اخذگواهينامه استانداردISO 9001:2008 در سطح شركت كارفرما

محل اجرای قرارداد

محل كارفرما

مدت قرارداد

طول مدت اجرايي اين قرارداد از تاريخ اولين پيش پرداخت حداكثر به مدت 6 ماه (6 ماه شمسي) مي باشد، كه پس از انقضا در صورت نياز و با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود.

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

هزينه اين قرارداد مطابق جدول ذيل مي باشد ، كه در ازاء موضوع قرارداد و براساس كاركرد مهندس اجرايي و توسط كارفرما پرداخت خواهد شد. مبالغ ذكر شده بصورت خالص مي باشد.

كاركرد مهندس اجرايي مطابق با موضوع قرارداد 000/000/000ريال

- تبصره 1: كليه هزينه هاي دعوت از مميزين شخص ثالث (شركت گواهينامه دهنده)جهت مميزي نهايي برعهده كارفرما مي باشد.

- تبصره 2: هزينه هاي اياب و ذهاب بر عهده كارفرما مي باشد (به ازاء هر بار رفت و آمد مبلغ 000/000تومان و يا به ازاء كل پروژه مبلغ 000/000/000تومان)

- تبصره 3: پرداخت كسورات قانوني مربوط برعهده مهندس اجرايي مي باشد.

نحوه پرداخت

حق الزحمه اين قرارداد براساس كاركرد مهندس اجرايي و به شرح زير مي بايست پرداخت گردد:

7-1- 30% قراداد به مبلغ 000/000/000ريال بعنوان پيش پرداخت در مقابل چك تضمين مهندس اجرايي به مبلغ كل قرارداد

7-2- 20% قراداد به مبلغ 000/000/000ريال پس از اتمام ارائه مستندات سيستم مديريت كيفيت – مرحله سوم بند 2-3-6

7-3- 20% قرارداد به مبلغ 000/000/000ريال پس از برگزاري مميزي داخلي

7-4- 30% قرارداد به مبلغ 000/000/000ريال پس از توصيه سازمان توسط شركت صادر كننده گواهينامه (CB)

تعهدات مجری / پیمانکار

4-1 مهندس اجرايي بايد تعهدات مربوط به اين قرارداد را با بكار بردن روش ها و اصول متداول فني مشاوره اي به انجام رسانيده و عواملي را كه جهت عمليات مفاد اين قرارداد به كار مي گيرد از افراد واجد شرايط تخصصي و اخلاقي انتخاب نمايد.

4-2 مهندس اجرايي با علم و اطلاع از شرايط كار، محل كارفرما و موضوع قرارداد آن را امضا نموده و بعدا نمي تواند به هيچ عنوان به بهانه عدم اطلاع معترض شود.

4-3- مهندس اجرايي كليه اطلاعات مربوط به كارفرما را محرمانه تلقي نموده و از انتقال آن به غير خودداري مي نمايد. بعلاوه اصل و يا رونوشت كليه مستندات و مدارك مرتبط با موضوع قرارداد را به طور منظم (در حين اجراي موضوع قرارداد) در اختيار كارفرما قرار مي دهد.

4-4- ارائه راهنمايي هاي لازم به كارشناسان كارفرما در زمينه شناسايي فرآيندها، تدوين روش اجرايي و دستورالعمل هاي كاري

4-5- مهندس اجرايي در جلسات تعيين شده از طرف كارفرما (با هماهنگي قبلي) كه جهت ارزيابي روند پيشرفت كار و ارائه نظرات پيشنهادي،اصلاحي تشكيل مي شود حضور مي يابد. در صورت عدم همكاري و عدم هماهنگي مكرر از سوي مهندس اجرايي و يا كارفرما، حق فسخ يك جانبه قرارداد براي طرف مقابل وجود خواهد داشت.

4-6- همكاري در تهيه خط مشي و نظامنامه.

4-7- ارائه راهنمايي هاي لازم به مدير ارشد شركت در زمينه اهداف و برنامه هاي مرتبط با سيستم كيفيت.

4-8- طرح ريزي سيستم مميزي داخلي و توجيه اعضاي تيم مميزي براساس استاندارد

4-9- حضور در جلسات بازنگري مديريت و راهنمايي هاي لازم براي رفع عدم تطابق هاي احتمالي

تعهدات کارفرما

5-1- معرفي حداقل يك فرد واجد شرايط با اختيارات لازم و همكاري ايشان با تدوين برنامه هاي زمان بندي براي استقرار نظام مديريت كيفيت، انجام فعاليت هاي تعيين شده براي تدوين، تصويب و پياده سازي مستندات نظام كيفيت

5-2- همكاري در رفع محدوديتها (سخت افزاري / نرم افزاري) و مغايرت هاي تعيين شده مطابق با گزارشهاي ارزيابي و مميزي هاي داخلي يا خارجي يا آماده كردن شركت براي دريافت تاييده

5-3- تدوين و نهايي سازي مستندات اعلام شده از سوي مهندس اجرايي، نظير دستورالعمل هاي كاري،‌روش هاي اجرايي، فلوچارت ها، آئين نامه ها، شرح وظايف،‌فرم ها و نيز انجام اقدامات توافق شده در صورت جلسات ارسالي كه‌ با هماهنگي مهندس اجرايي و توسط كارشناسان كارفرما تهيه خواهد شد.

5-4- به منظور آموزش پرسنل در امور مديريت سيستم كيفيت بنا به درخواست مهندس اجرايي تسهيلات لازم براي آموزش فراهم خواهد شد بعلاوه در راستاي ارائه خدمات مشاوره/آموزشي توسط مهندس اجرايي در اختيار قرار دادن كاركنان و كارشناسان واجد شرايط به تعداد نياز در هر مرحله از اجراي پروژه حسب اعلام مهندس اجرايي و مطابق با نيازهاي استاندارد. بديهي است كميت و كيفيت اطلاعات و نيازمندي هاي سيستم به همراه زمان تحويل/اجراي آنها بر كيفيت و زمان انجام كار تاثير خواهد گذاشت.

5-5- كليه سيستم هاي پيشنهادي، مدارك، (مستندات، جداول، فرم ها) صورت جلسات و گزارش هاي ارائه شده توسط مهندس اجرايي، در صورت عدم اظهارنظر رسمي كارفرما ظرف مدت يك هفته از تاريخ ارائه مدارك فوق،‌ تصويب شده تلقي خواهد شد و اساس مطالعات و اقدامات بعدي قرار خواهد گرفت، مگر اينكه كارفرما با ذكر دلايل،‌ خواستار افزايش مهلت مذكور گردد. چنانچه پس از تصويب مدارك ارائه شده ، كارفرما تغييرات جديدي در آنها پيشنهاد نمايد، انجام اين تغييرات منوط به توافق جداگانه بين طرفين خواهد بود.

فسخ قرارداد

در مواقع بروز اختلاف احتمالي درتفسير و اجراي مفاد اين قرارداد، كارشناس مورد توافق طرفين، موارد اختلاف را بررسي و اظهار نظر خواهد نمود. اظهار نظر اين كارشناس مورد توافق طرفين بوده و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

تأخیر در انجام قرارداد

كارفرما متعهد و موظف است هزينه اجرايي قرارداد را حداكثر يك ماه پس از ارسال صورت حساب مربوطه در وجه شركت ...... پرداخت نمايد، چنانچه پس از طي زمان مذكور اشكالات و يا ابهامات احتمالي به صورت كتبي به مهندس اجرايي ارائه نگردد به معني تاييد صورت حساب تلقي خواهد شد. فلذا به ازاء هر هفته تاخير در پرداخت مهندس اجرايي محق به دريافت مبلغي معادل 4% از صورتحساب بعنوان جريمه مي باشد

شرح

مشاوره استاندارد ايزو 9001

فرستنده

مجتبي شيخ علي

لینکhttp://www.parsjam.ir
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. 

    خوب بود و كاربردي . ممنون

  •  2. 

    بسيار عالي بود

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نمونه قرارداد ها

شما مي توانيد نمونه قراردادها را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد.

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.