راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «تجزيه و تحليل رضايت مسافران از استقرار اتوبوس هاي تندرو(BRT) در شهر تهران»

عنوانتجزيه و تحليل رضايت مسافران از استقرار اتوبوس هاي تندرو(BRT) در شهر تهران
زبانفارسي
انجام دهندهعلي مختاري موغاري
راهنمادكتر سيد محمد محمودي
مشاوردكتر فريدون وردي نژاد
سال1388
رشته تحصيليMBA
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه تهرن
چكيده پايان‌نامه

هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل تأثير استقرار و راه اندازي اتوبوس هاي تندرو(BRT) در رضايت مسافران در شهر تهران كه به عنوان يكي از بزرگترين رويدادها در حمل و نقل عمومي بوده است مي باشد. براي انجام اين تحقيق پس از بررسي رويكردها و مدل ها در كيفيت خدمات با توجه به اين نكته كه شركت واحدبه عنوان يك سازمان ارائه دهنده خدمات عمومي، خدمات خود را به شهروندان ارائه مي دهد و با بهره-گيري از فلسفه TQM و مدل Servqual كه بر رضايت مشتري تاكيد دارند، مدل مفهومي تحقيق مبتني بر فرضيات اصلي و فرعي تحقيق طراحي شد.

براي جمع آوري اطلاعات از مطالعات كتابخانه اي، اسناد و مدارك سازمان، مصاحبه با كارشناسان و دو پرسش نامه يكي ويژه مسافران اتوبوس هاي تندرو(BRT) و ديگري پرسشنامه اي كه ميزان رضايت مشتريان BRT را مي سنجد استفاده شده است. به منظور توزيع پرسشنامه ها با توجه به اطلاعات دريافتي از سازمان در رابطه با تعداد خطوط و اتوبوس هاي فعال، نمونه گيري به روش تصادفي ساده صورت گرفت.

همچنين در اين تحقيق، از آزمون هاي كولموگوروف- اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فريدمن براي آزمودن فرضيات تحقيق استفاده گرديدند و در انتها كليه فرضيات تائيد شدند.

در ادامه، از آمار توصيفي و ميانگين مولفه هاي پرسشنامه ها جهت سنجش ميزان رضايت مسافران از اتوبوس هاي تندرو(BRT) استفاده شد و نشان داد كه ميزان رضايت كلي مسافران از متغيرهاي تحقيق به ترتيب رضايت عوامل رفتار رانندگان، محيط مهندسي عامل هاي انساني، سرعت وخدمات مي باشد.

آن چه در اين تحقيق مشخص گرديد بين رضايت مسافران و استقرار اتوبوس هاي تندرو(BRT) رابطه معناداري وجود دارد. همچنين مولفه هاي رفتار وبرخورد كاركنان از ديدگاه مسافران با ميانگين رتبه 99/1 در اولويت اول، سرعت سيستم هاي BRT با ميانگين رتبه 04/2 در اولويت دوم، محيط مهندسي عامل هاي انساني با ميانگين رتبه 87/2 در اولويت سوم و متغير خدمات شركت هاي حمل و نقل در سيستم BRT با ميانگين رتبه 10/3 در اولويت چهارم رضايت مسافران قرارگرفتند.

در انتها، پيشنهادها در قالب پيشنهادهايي در جهت رضايت مسافران ارائه شده است. در پايان نيز پيشنهادهايي براي محققان آينده ذكر شده است.

كليدواژهBRT ؛ رضايت مشتريان ؛ Servqual ؛ كيفيت خدمات
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. 

    خيلي خلاصه است مطلب كامل را ميخواهم

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.