راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «برآورد تابع توليد نيشكر و شكر در كشت و صنعت هفته تپه»

عنوانبرآورد تابع توليد نيشكر و شكر در كشت و صنعت هفته تپه
زبانفارسي
انجام دهندهدريساوي بهمن شير، حسين
راهنمادكتر عزيز آرمن
مشاوردكتر منصور زراء نژاد
سال1380
رشته تحصيليعلوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستمهاي اقتصادي
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيعلوم و تحقيقات اهواز
چكيده پايان‌نامه

امروزه شكر بعنوان كالايي مهم و استراتژيك شناخته شده و توانايي درتوليد اين محصول نه تنها از نظر اقتصادي، بلكه از نظر سياسي نيز حائز اهميت است .هر چند چغندر قند با توجه به وسعت كاشت و برداشت آن در ايران ، نقش اصلي را در توليد شكر و قند در كشور ايفا مي كند، ليكن تلاشهاي دولت در توليد نيشكر و نيز فرآورده هاي جانبي آن نيز از اهميت قابل ملاحظه اي برخورداراست. واحد كشت و صنعت نيشكر هفت تپه از جمله واحدهاي توليد نيشكر و تبديل آن به شكر و فرآورده هاي وابسته به آن است كه با سرمايه سنگين در ايران فعاليت دارد . در اين پايان نامه به بررسي تابع توليد مناسب براي نيشكر و شكر بطور مجزا با چندين گزينه و سپس بكارگيري روش هاي مناسب اقتصاد سنجي براي تخمين آنها و ارزيابي نواحي توليد با استفاده از تابع توليد متعالي (Transcendental) مد نظر گرفته شده است. نتايج حاصل از اين برآورد مي تواند در مسائل سياستگذاري راه گشا باشد. بطور خلاصه نتايج كلي و تخمين ها به شرح زير بدست آمده است:

1- افزايش نيروي كار بدون آنكه سطح زير كشت افزوده گردد باعث كاهش توليد نيشكر مي شود و در واقع توليد را وارد ناحيه سوم خواهد نمود. اين امر حكايت از اين واقعيت دارد كه بخش كشت واحد هفت تپه از نظر نيروي كار به حد اشباع رسيده و افزايش نيروي انساني در اين بخش نه تنها باعث افزايش توليد نيشكر نمي شود بلكه تاثير كاهشي (بصورت افزايش قيمت تمام شده محصول، افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد، ايجاد بيكاري آشكار بخشي از نيروهاي كاري و بدنبال آن كاهش عملكرد نيروي هاي ديگر و ...) روي توليد محصول نيشكر خواهد داشت. نيروي كار در بخش صنعت عامل مثبت و موثر در توليد بوده است و چنانكه كشش توليدي آن نشان مي دهد از بازده نهائي بالائي در توليد برخوردار است و كاهش آن اثر منفي بر توليد محصول شكر به جا مي گذارد.

2- افزايش آب مصرفي و كود در دوران مورد مطالعه نه تنها تاثيري مثبت بر توليد نيشكر نداشته بلكه اثري منفي به جاي گذاشته است و نشان مي دهد كه مصرف مواد اوليه نظير آب وكود (فسفر وازت) بصورت كارشناسي و حساب شده نبوده است.

3- هنگامي كه مقدار نيشكر مصرف شده در كارخانه جهت توليد شكر از 645519 تن بيشتر شود، توليد در ناحيه دوم صورت مي گيرد. بعبارت ديگر قبل از اين مقدار، مصرف نيشكر جهت توليد شكر داراي بازده صعودي و پس از آن داراي بازده نزولي است.

كليدواژهتابع توليد ؛ توليد نهايي ؛ توليدمتوسط ؛ كشش نهاده ها ؛ عوامل توليد
محل نگهداريعلوم و تحقيقات اهواز
منبع1- آمارنامه جمعيت.سازمان مديريت وبرنامه ريزي.تهران : مركزآمارايران ، 75-1360. 2- آمارنامه كشاورزي .معاونت طرح وبرنامه وزارت كشاورزي . تهران :اداره كل آمار واطلاعات كشور،1375. 3- اردهالي،علي . اقتصادشكر.امورپژوهشهاي بانك صنعت ومعدن،1359. 4- امام شوشتري ،محمدعلي . تاريخ جغرافيايي خوزستان،1331. 5- پورسعيد.سجادي . تكنولوژي شكر از چغندرقند.تهران ،1368. 6- تاثيرسرما ودماي زيرصفر برروي نيشكر هفت تپه.اداره كل كشاورزي استان خوزستان،1364. 7- تودارو،مايكل . توسعه اقتصادي درجهان سوم .مترجم دكترغلامعلي فرجادي .چاپ ششم . تهران :موسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه ، شهريور 1377. 8- درخشان ،مسعود. اقتصاد سنجي . تهران : سمت ، 1374. 9- داودي ،پرويز.اقتصادخرد.تهران : موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس،1374. 10- راغفر،حسين . نظريه اقتصادخرد .تاليف ريجارداي .بايلاس،1376. 11- رشيدي ،تينا. جغرافياي كشاورزي خوزستان . اداره طرحها وبررسيهاي كشاورزي استان خوزستان،1355. 12- سالنامه آماري .سازمان مديريت وبرنامه ريزي .تهران : مركز آمارايران ،1375. 13- سجادي ، اكبر . ملاس وموارد مصرف آن . تهران : سنديكاي كارخانجات قند وشكر ايران ،1366. 14- سرشماري جمعيت كشور. سازمان مديريت وبرنامه ريزي . تهران : مركز آمارايران. 15- صادقي فروشاني ، محمدرضا . بازار جهاني شكر . تهران : بازارجهاني كالاها،1370. 16- كميجاني ، اكبر . تحليل اقتصادي – نظريه وكاربرد . تهران : موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران،1377. 17- كنت،اف واليس . اقتصادسنجي كاربردي . ترجمه ابريشمي ،حميد .قم : سمت ، 1373. 18- گزارش بهره برداري كشت وصنعت هفت تپه .هفت تپه : شركت سهامي كشت وصنعت نيشكرهفت تپه،1377. 19- گزارش نهايي صندوق مطالعاتي توسعه نيشكروصنايع وابسته.چاپ پنجم . اهواز: شوراي شكرخوزستان،1366. 20- مجله صنايع قند ايران. سنديكاي كارخانجات قندوشكر ايران ، شماره 46،1370. 21- هژبركياني ، كامبيز . مباني اقتصادسنجي .تهران : مركز نشردانشگاهي ،1372. 22-Arman.S.Aziz,"Macro Economic Adjustments And Oil Revenew Fluctations :The Case Of Iran 1960-1990", P.H.D Thesis1998. 23-Dauid Debertin Agriclture Production Economicd ,Mc-Millan Publishing company, 1986. 24-FAO.Yearbook,1987-1995.
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  بسيار جالب بود معلومه خيلي زحمت كشيده شده است افرين برپشتكارشما

 •  2. 

  با اساتيد قدري اين پايان نامه انجام شده حتما كاربسيار قوي مي باشد

 •  3. 

  عالي بود لطفا مطالب بيشتري ارائه نماييد

 •  4. 

  كاركاربردي خوب است درصنعت كشاورزي كاري تاكنون انجام نديده ام متشكرم

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.