راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
خود ارزيابي

خود ارزيابي : «تست شخصيت»

عنوانتست شخصيت
شرح

به اين تست شك نكنيد. اين آخرين و استانداردترين تست شخصيت شناسي است كه اين روزها در اروپا بين روانشناسان در جريان است. هم چنين در واحدهاي امور منابع انساني شركت هاي بزرگ استفاده مي‌شود. از طريق اين تست، مديران كاركنان فعلي يا آينده خود را بهتر مي‌شناسند. پاسخهايش هم اصلاً كار دشواري نيست. كافي است كمي به خودتان رجوع كنيد. پس شروع كنيد.

كليدواژهخودشناسي ؛ personality
توضیح

فايل تست شخصيت (به فرمت فلش) را مي توانيد از طريق لينك زير دانلود كنيد (از گزينه Save Target As استفاده كنيد)

فايل پيوست
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

تست شخصيت

به اين تست شك نكنيد. اين آخرين و استانداردترين تست شخصيت شناسي است كه اين روزها در اروپا بين روانشناسان در جريان است. هم چنين در واحدهاي امور منابع انساني شركت هاي بزرگ استفاده مي‌شود. از طريق اين تست، مديران كاركنان فعلي يا آينده خود را بهتر مي‌شناسند. پاسخهايش هم اصلاً كار دشواري نيست. كافي است كمي به خودتان رجوع كنيد. پس شروع كنيد.

فايل تست شخصيت (به فرمت فلش) را مي توانيد از طريق لينك زير دانلود كنيد (از گزينه Save Target As استفاده كنيد)
پيش از شروع به نكات زير توجه كنيد:
 • اين تست، يك تست عمومي است و فقط به ويژگي‌هاي كلي شخصيت افراد اشاره كرده و درباره جزئيات شخصيتي افراد چيزي ارائه نمي‌كند. نتيجه در قالب 6 گروه شخصيتي بيان مي‌شود. بنابراين ممكن است نتيجه تست شما و اطرافيانتان يكي باشد.
 • پاسخ‌هايي را انتخاب كنيد كه با شرايط فعلي شما انطباق دارد. نتيجه هم مربوط به شرايط فعلي شما خواهد بود. ممكن است شخصيت شما در آينده تغيير كند.
 • نسبت به نتيجه تست خيلي حساس نباشيد.
 • به همه پرسش ها پاسخ دهيد.

1) چه موقع از روز بهترين و آرام ترين احساس را داريد؟

الف ـ
ب ـ
ج ـ

 

۲) معمولاً چگونه راه مى رويد؟

الف ـ
ب ـ
ج ـ
د ـ
ه ـ

 

۳) وقتى با ديگران صحبت مى كنيد،

الف ـ
ب ـ
ج ـ
د ـ
ه ـ

 

۴) هنگام استراحت چگونه مى نشينيد؟

الف ـ
ب ـ
ج ـ
د ـ

 

۵) وقتى چيزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واكنش نشان مى دهيد؟

الف ـ
ب ـ
ج ـ
د ـ

 

۶) وقتى وارد يك ميهمانى يا جمع مى شويد،

الف ـ
ب ـ
ج ـ

 

۷) سخت مشغول كارى هستيد، بر آن تمركز داريد، اما ناگهان دليلى يا شخصى آن را قطع مى كند،

الف ـ
ب ـ
ج ـ

 

۸) كداميك از مجموعه رنگ هاى زير را بيشتر دوست داريد؟

الف ـ
ب ـ
ج ـ
د ـ
ه ـ
و ـ
ز ـ

 

۹) وقتى در رختخواب هستيد (در شب) در آخرين لحظات پيش از خواب، در چه حالتى دراز مى كشيد؟

الف ـ
ب ـ
ج ـ
د ـ
ه ـ

 

۱۰) آيا شما غالباً خواب مي بينيد كه

الف ـ
ب ـ
ج ـ
د ـ
ه ـ
و ـ

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. امور منابع انساني (Human Resources Affairs)

  تعريف : كليه امور مربوط به مديريت منابع انساني شامل جذب، استخدام، نگهداشت، آموزش، روابط انساني، بازنشستگي و . . .

 •  2. انتخاب

  تعريف : انتخاب مرحله‌اي از مديريت منابع انساني است براي پذيرفتن يا رد تقاضاهاي مراجعين و متقاضيان كار، بطوري كه شايسته‌ترين، مناسب‌ترين و با استعدادترين آنها برگزيده و تعيين شوند.

  شرح : انتخاب مرحله‌اي است براي پذيرفتن يا رد تقاضاهاي مراجعين و متقاضيان كار، بطوري كه شايسته‌ترين، مناسب‌ترين و با استعدادترين آنها برگزيده و تعيين شوند. اين كار تكميل‌كننده مرحله كارمنديابي است. به بيان د....

 •  3. انگيزش، مشاركت و روابط كاركنان

  شرح : انگيزش، مشاركت و روابط كاركنان از جمله مباحث نرم و رويه‌ناپذير مديريت منابع انساني هستند و نيازمند اقدامات و تشخيص‌هايي از سوي مديران منابع انساني هستند. البته سيستم‌هاي پاداش و تشويق و تنبيه بي‌ارتبا....

 •  4. بكارگماري (Staffing)

  تعريف : كل وظيفه مربوط به انجام امور مربوط به نيروي انساني در سازمان شامل جذب، استخدام، آموزش، فراهم‌آوري و نگهداشت شرايط كاري مناسب.

  شرح : بكارگماري يكي از وظايف مديريت است. مديريت منابع انساني نيز حوزه‌اي است كه در وظيفه بكارگماري مي‌گنجد.

 •  5. مديريت منابع انساني (Human Resource Management)

  تعريف : مقصود از مديريت منابع انساني سياست‌ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبه‌هايي از فعاليت‌ كاركنان بستگي دارد، به ويژه براي كارمنديابي، آموزش دادن به كاركنان، ارزيابي عمل....

 •  1. اشتباهات مديران منابع انساني جهانديده كاظم‌پور، مهرداد [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به مهمترين اشتباهات مديران منابع انساني و كاركنان در رابطه با مديريت عملكرد مي‌پردازد و د ر رابطه با پرهيز از اين اشتباهات رايج الگويي ارائه مي‌كند. اين مقاله سعي دارد، تا بازگو نمايد كه چگونه فرآيند مديريت عملكرد با رويكردي نوين و كاربردي، سازمان را در جهت تشخيص مشكلات عملكردي و در نتيجه ....

  كليدواژه : ارزشيابي؛ مديريت عملكرد؛ ارزيابي عملكرد

 •  2. تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي گودرزوند چگيني، مهرداد؛ صالحي امين، عليرضا [تمام متن]

  چكيده : نيروي انساني نقش سازنده و كليدي در پيشبرد ماموريتها، هدفها، سياستها، خط مشي ها و استراتژيهاي سازمان داراست و از اركان رشد و بقاي سازمان محسوب مي‌گردد .در هر سازماني به منظور اثربخش نمودن امور و نيل به هدفهاي سازماني از معيارهايي استفاده مي‌كنند. اهم اين معيارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نيروي انسا....

  كليدواژه : اثربخشي؛ Effectiveness؛ شخصيت؛ Personality؛ تجربه كاري؛ Experience؛ تحصيلات؛ Education؛ منابع انساني؛ Human Resources

 •  3. مؤلفه هاي گزينش نيروي انساني شاه محمد پور، صمد |1385 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله مؤلفه هاي اصلي گزينش كاركنان براي شغلهاي از پيش تعيين شده ذكر شده است كه پس از مصاحبه هاي مختلف و اطمينان از دارا بودن حداقل شرايط تصدي شغل از پيش تعيين شده، مورد گزينش و انتخاب قرار مي‌گيرند.

  كليدواژه : انضباط؛ جمع پذيري؛ مديريت بحران؛ تسلط؛ نظارت پذيري؛ تطبيق

 •  4. مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني خوشوقتي، آرمين [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله جمع‌آوري اطلاعات پرسنلي از داوطلبان استخدام از بعد ميزان، نوع، زمان مناسب، نحوه ثبت، نگهداري، روزآمدسازي و پردازش در مراحل مختلف گزينش، مصاحبه و استخدام مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

  كليدواژه : گزينش؛ نيروي انساني؛ مصاحبه؛ استخدام؛ اطلاعات پرسنلي؛ اطلاعات كاركنان

 •  5. مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به صورت خلاصه موضوع مديريت منابع انساني را معرفي مي‌كند و به برخي از تعاريف و هم‌چنين برخي مفاهيم مربوط شامل تاريخچه، فلسفه، اهداف، وظايف، رويكرد و فعاليت‌ها اشاره مي‌كند.

  كليدواژه : مديريت منابع انساني؛ تاريخچه؛ فلسفه؛ مديريت كاركنان؛ امور كاركنان؛ سيستم اطلاعات منابع انساني؛ فلسفه؛ رويكرد؛ اهداف؛ وظايف؛ فعاليت‌ها؛ امور منابع انساني

 •  1. 

  من و سه نفر از همكارانم اين تست را پر كرديم و براي هر چهار نفرمان يك نتيجه در پي داشت!

  پاسخ سايت : به نكات آمده در ابتداي تست توجه كنيد.

 •  2. 

  ممنون خوب بود

 •  3. 

  تست شخصيت بسيار جالب بود لطفا تست هاي مشابه تست مذكور را بيشتر بر روي سايت قرار دهيد متشكرم

 •  4. 

  نتيجه ان زياد درست نيست

 •  5. 

  thanks a lot

 •  6. 

  من و همكارم تست شخصيت را انجام داديم بسياري از موارد مرتبط باشخصيت ما اصلا در گزينه ها نبود .از ارائه اين گونه مطالب بروي سايت ممنونيم

 •  7. 

  فقط نظرم را جلب كرد .

 •  8. 

  كاملا همه چيز درست بود ممنونم عزيزم

 •  9. 

  مال من درست در اومد

 •  10. 

  تا حد زيادي درست بود.

 •  11. 

  جالب بود و تا حدود قطع به يقين درست

 •  12. 

  درست درست بود ممنون

 •  13. 

  تست شخصيت برايم جلب و نتايج تست منطبق با ايده ها و افكار من بود براي شما ارزوي موفقيت دارم

 •  14. 

  بسيار عالي بود در مورد من درست بود عزيزم يه چوپون كه نمياد اين تست را بذاره حتما ادم با سوادي بوده و اگه در مورد بعضي درست نبوده مي شه گفت مشكل از از خودشون بوده..........

 •  15. 

  كاملا درست بود

 •  16. 

  كاملا درست بود.

 •  17. 

  خيلي خوب بود

 •  18. 

  kheili toooooooooooop bodddddddddddddd

 •  19. 

  خوب بود

 •  20. 

  ممنوم

 •  21. 

  خوب بود.ممنون

 •  22. 

  jaleb bod baram be shakhsiatam nazdik bod

 •  23. 

  متشكرم خوب بود

 •  24. 

  جالب بود

 •  25. 

  خوب بود

 •  26. 

  ممنون با شخصيت من خيلي سازگار بود

 •  27. 

  تست بسيار جالبي بود و مرا اميدوار كرد

 •  28. 

  خوب

 •  29. 

  اي بد نبود

 •  30. 

  من ليسانس روانشناسي هستم بااين وجود تست خوبي به نظر مياد......... .متشكرم

 •  31. 

  بيش از70درصددرست بود.به هرحال متشكرم

  *كارشناسي مديريت صنعتي*

 •  32. 

  خوب بود متشكرم

 •  33. 

  تاحدودي به شخصيتم نزديك بود امانه كامل.

 •  34. 

  به شخصيتم نزديك بود

 •  35. 

  اين تست دقيقا با شخصيت من همخواني داشت. متشكرم

 •  36. 

  خوب بود

 •  37. 

  خيلي نزديك به ويژگيهام بود

 •  38. 

  سلام روزتون بخير

  اين تست نزديك به شخصيتم بود

  مرسي

 •  39. 

  واقعا تست جالبي بود . من فوق ليسانس شيمي هستم. تست تون در مورد من كه جواب داد.......... !!!

 •  40. 

  عالي بود

 •  41. 

  واقعا تست جالبي بود به خصوص نتيجش كه به شخصيت هر كسي بسيار شبيه است.

 •  42. 

  كاملا ﺩرست بوﺩ

 •  43. 

  dagigan

 •  44. 

  خوب بود تشكر

 •  45. 

  ميخوام مديرمدرسه شم.تست اميدواركننده اي برام بود

 •  46. 

  واقعا درست ميگه

  احسنت

 •  47. 

  نتايج كاملا يكسان است

 •  48. 

  طناز: ممنون جالب بود اي كاش جزِييات رو هم بگيد.

 •  49. 

  كاملا درست بود تا حالا از تستي به اين دقيقي لذت نبردم.ممنونم

 •  50. 

  كاملا با رفتارهاي من يكسان بود

 •  51. 

  kamelan sahih

 •  52. 

  عالي بود

 •  53. 

  عالي بود

 •  54. 

  مطالب را نميشود خواند بآگهي هاي اطراف اجازه نميدهند كه مطلب را زوم كرد و خواند و تست را انجام داد. حتي الان كه دارم مينويسم مطلبم را نمي توانم ببينم با آگهي هاي اطراف پر شدهاست و نميشود آگهي را بست. متاسفم ولي شما احتياج داريد آگهي را يك فكري كنيد.:(

 •  55. 

  اخيرا تست mbti , disc از تستهاي معتبر رفتار شناسي و شغلي نيز در سايت ac.mppholding.com منتشر شده است

 •  56. 

  اين تست رو زدم و ميگه شما جزء گروه 4 هستيد. خوب كاش كل گروه ها رو هم اسم مي برديد الان گروه 4 يعني چي؟

 •  57. 

  مرسي

 •  58. 

  خيلي خوب بود

 •  59. 

  سلام بنده فوق ليسانس مديريت مالي هستم جالب بود

 •  60. 

  مطالب را بيشتر باز كنيد

 

 

ابتداي صفحه
انتشار خود ارزيابي

شما مي توانيد تست ها و پرسشنامه ها خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.