راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «من 61ماه دراتحاديه به عنوان كارمندكاركرده ام وفقط درابتداي استخدامم يك قرارداد89روزه دارم ومقررشده ح»

عنوان پياممن 61ماه دراتحاديه به عنوان كارمندكاركرده ام وفقط درابتداي استخدامم يك قرارداد89روزه دارم ومقررشده ح
متن پيام

من 61ماه دراتحاديه به عنوان كارمندكاركرده ام وفقط درابتداي استخدامم يك قرارداد89روزه دارم ومقررشده حقوقم طبق قانون كارباشد وبعدهمديگرقراردادي ندارم ماموربيمه مرابعداز6ماه نوشته وبه من گفتندبيمه را خودت بده اتحاديه مقروض است ما درپايان كارحق بيمه تورا ميدهيم 6ماه به اين ترتيب بيمه پرداختم بعد گفتم نميتوانم بدهم گفتند7درصدرا كارفرما و23 درصدراتوبده درهنگام پايان كارمابقي را ميدهيم و49 ماه هم به اين ترتيب داديم بعددراسفندبرايم پايان كارازسالي 30روز نوشتندمن اعتراض كردم كه حق بيمه سهم كارفرما راكه ازمن گرفتيدچرانميدهيدگفتندتوتوافق كردي 23 درصدرابپردازي و7درصدراما وقانونا هيچ حقي نداري (البته تمام اين حرفها شفاهي بوده ونوشته يا توافق كتبي ميان ما نبوددرمورد بيمه )ومن ازدريافت ورسيد چك پايان كارخودداري كردوآخرين روز سال 93 گفتندبرو اينجاتا13 تعطيل است به مرخصي بعدما زنگ ميزنيم من هم زنگ نزدندمن 16 رفتم سركاراذيتم كردند كه تونبايدمي آمدي وبايددرخواست كارازهييت مديره نمايي من هم مجبورشدم نوشتم باتوجه به 61ماه تجربه ام درخواست ادامه همكاري كما في السلژابق طبق قانون كاررادارم وآنابغل درخواستم نوشتندحقوق طبق دستمزدقانون كارسال 93وبيمه طبق سنوات قبل وتوافقا كه بانامبرده گرديده 23 درصدبه عهده كارگرو7درصدبه عهده كارفرما مي باشد واين توافق ازاول فروردين93 تا آخرخردادمي باشدوسايرمزايا وحتي پايان كارنامبرده هرماه پرداخت ميگردد.

1-باتوجه به شرايط ذكرشده،من درمورد بيمه ام آيا ميتوانم به ماده 8قانون كاراستنادنمايم وبه بي اعتباربودن اين توافق اشاره كنم وشكايت كنم وحق بيمه هايم را بگيرم؟وبايدبه كجامراجعه كنم؟اداره كارميگويدبه مامربوط نيست نبايدپرداخت نمي كردي

2-باتوجه به محدودكردن قرارداد من به سه ماه آيا من ميتوانم قبول نكنم وبگويم من با قراردادقبل ميخواهم كاركنم يعني همان 89 روزه اي كه درابتداداشتم وبعدازآن هم 5سال ادامه كاردادم ؟چون ميترسم بعدازاتمام مدت سه ماهي كه درتوافق جديدنوشته اند بيرونم كنند واحتمال95درصداين كاراست من برا ي جلوگيري ازاين كارچه بكنم؟

تورا خدا مرا هرچه سريعترراهنمايي كنيد؟

آدرس صفحه/olib/467501267.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.