راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
كتاب

كتاب : «پيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسب و كار»

عنوان فارسيپيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسب و كار
زيرعنوان فارسيBPMCBOK
عنوان انگليسيBusiness Process Management Common Body Of Knowledge
زبانفارسي
نويسندهانجمن متخصصين مديريت فرآيندهاي كسب و كار آمريكا
مترجمبهرام ناجدي، دكتر مهدي فتح‌الله
سال انتشار1391
ناشرشركت چاپ و نشر بازرگاني
محل نشرتهران
تعداد صفحه408
شابك2-331-468-964-978
فهرست مطالب

فصل اول

1-1-پيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسب و كار

1-3- وضعيت و بازخور

1-4-سازمانCBOK

فصل دوم: مديريت فرآيندهاي كسب و كار

2-2- مفهوم كليدي مديريت فرآيندهاي كسب و كار

2-3- چرخه عمر مديريت فرآيندهاي كسب و كار

2-6-عوامل بحراني موفقيتBPM

2-7- حوزه‌هاي تخصصيBPM

فصل سوم: مدلسازي فرآيند

3-1- مدلسازي فرآيندهاي كسب و كار

3-4-استانداردها و مستندات مدلسازي

3-5-كيفيت مدلسازي فرآيند

3-6-ديدگاههاي مدلسازي

3-7-سطوح مدل‌ها

3-8-روش‌هاي مدلسازي

3-9-جذب و دريافت اطلاعات

3-11- ابزارها و تكنيك‌هاي مدلسازي

3-12-شبيه‌سازي فرآيند

فصل چهارم: تجزيه و تحليل فرآيند

4-4-نقش‌هاي موجود در تجزيه و تحليل فرآيندها

4-5-آمادگي جهت تجزيه و تحليل فرآيند

4-6- انجام امور تجزيه و تحليل

4-7-مستندسازي نتايج تجزيه و تحليل

فصل پنجم: طراحي فرآيند

5-3- نقش‌هاي موجود در طراحي فرآيند

5-4-آمادگي براي طراحي فرآيند

5-5- اصول طراحي فرآيند

5-6- قواعد فرآيند

5-7-پذيرش فرآيند

فصل ششم: اندازه‌گيري عملكرد (كارايي) فرآيند

6-1- اهميت و منافع اندازه‌گيري عملكرد (كارايي) فرآيند

6-3-كنترل و پايش عمليات

6-4-همسويي فرآيندهاي كسب و كار و عملكرد سازمان

6-5-چه چيزي بايد اندازه‌گيري شود؟

6-6-متدهاي اندازه‌گيري

6-7-مدلسازي و شبيه‌سازي

6-8-پشتيباني تصميم براي مالكين فرآيندها و مديران

فصل هفتم: تحوّل فرآيند

7-2-متدلوژي‌هاي بهبود

7-3-طراحي مجدد

7-4- بازمهندسي

7-5-پياده‌سازي

7-6-نقش‌هاي پياده‌سازي

7-7-نگهداشت چرخه عمر مديريت فرآيندهاي كسب و كار

فصل هشتم: سازمان فرآيند

8-1-سازمان فرآيندگرا

8-2-نقش‌هاي مديريت فرآيند

8-3-ساختار سازماني

8-4-عملكرد تيمي

فصل نهم: مديريت فرآيندهاي بنگاه

9-1-تعريف مديريت فرآيندهاي بنگاه

9-2-مزاياي مديريت فرآيندهاي بنگاه

9-3-نيازمنديهاي مديريت فرآيندهاي بنگاه

9-4-چارچوب‌هاي فرآيند (نماي شماتيك)

9-5-مديريت انباشت (مخازن) فرآيند

9-6-سطوح بلوغ مديريت فرآيند

9-7-بهترين راهكارهاي مديريت فرآيندهاي بنگاه

فصل دهم: فناوري مديريت فرآيندهاي كاري

10-1-چرا فناوري مهم است؟

10-2-فناوري مديريت فرآيندهاي كسب و كار شامل چه چيزي است؟

10-3-مدلسازي، تجزيه و تحليل، طراحي

10-4- فناوريهاي يكه عمليات پياده‌سازي را پشتيباني مي‌كنند

10-5-نتايج و ريسك‌هاي مكانيزاسيون فرآيند

10-6-انواع فناوري‌هاي در دسترس

10-7-استانداردها

10-8-چه كساني در فناوري BPM مشاركت مي‌كنند؟

10-9-گرايشات و تمايلات سيستم‌ها

فصل يازدهم: بلوغ فرآيندهاي كسب و كار

11-2- مفهوم بلوغ

11-3- مفهوم بلوغ (قابليت) فرآيند

11-4-مدل بلوغ فرآيند و كاركردهاي آن

11-5-مدل‌هاي مطرح در ارزيابي بلوغ فرآيند

11-6-تاريخچه مدلهاي بلوغ فرآيند

11-7-انتخاب مدل بلوغ مناسب

11-8-مدل بلوغ فرآيندهاي كسب و كار

11-9-ساختار مدل بلوغ فرآيندهاي كسب و كار

فصل دوازدهم: يكپارچگي فرآيندهاي كسب و كار

12-3-تعاريف و مفاهيم يكپارچگي

12-4-انواع يكپارچگي

12-5- دلايل نيازمندي به يكپارچه‌سازي

12-6-چالش‌ها و مشكلات پيش‌ روي يكپارچه‌سازي

12-7-يكپارچگي افقي و عمودي

12-8-مكانيزم‌هاي يكپارچه سازي فرآيندهاي كسب و كار

12-9-كاربردERP و EAI در يكپارچه ‌سازي فرآيندهاي كاري

خلاصه كتاب

ميزان درك و شناخت ما از مديريت فرآيندهاي كسب و كار، همانند ساير علوم و نظام‌هاي مديريتي همگام با توسعه فناوري‌هاي موجود و ساير موارد مشابه به بلوغ مي‌رسد. اين امر در طي زمان و بر اساس كسب تجربيات مختلف حاصل مي‌شود. در همين زمينه حجم عظيمي از انواع اطلاعات شامل كتاب‌ها، مقالات، مدل‌هاي فرآيندي و مدل‌هاي مرجع وجود دارند كه بر اساس تجربيات عملي و يا علوم دانشگاهي كسب شده‌اند. امروزه علاقه‌مندي‌هاي حوزه مديريت فرآيندهاي كسب و كار در ارتباط با توسعه سازمان‌ها از طريق فرآيندهاي عرضي است كه سبب ايجاد ارزش براي مشتريان سازمان مي‌شوند (مشتريان دروني و بيروني). مديريت فرآيندهاي كسب و كار، تعيين مي‌كند كه يك سازمان چگونه كار ايجاد كند، تا منجر به ايجاد ارزش براي مشتريان سازمان گردد. مديريت قاطع و مصمم اين‌گونه فرآيندها، سبب ايجاد كسب و كار حرفه‌اي قوي‌تري مي‌شوند كه آن هم به نوبه خود منجر به افزايش كارايي و بهره‌وري فرآيندها، چابكي بيشتر و در نهايت بازگشت بيشتر سرمايه‌گذاري ذينفعان خواهد شد.

گردآوري و ارائه كليه دانش‌هاي قابل كسب، از ابعاد مختلف مديريت فرآيندهاي كسب و كار به تنهايي در يك مجموعه كاري غيرممكن به نظر مي‌رسد. راهنماي پيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسب و كار از طريق انجام يك بازنگري جامع بر روي موارد ارائه شده در اين زمينه، راهكارهاي حرفه‌اي و علوم يادگيري شده از تجربيات مختلف كه به وسيله انجمن متخصصين مديريت فرآيندهاي كسب و كارآمريكا جمع‌آوري شده است را به منظور كمك به متخصصين BPMارائه مي‌دهد. خروجي‌هاي اوليه ABPMP كه تحت عنوان پيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسب و كار مي‌باشند،مفهوم پايه‌اي اوليه از تجربيات مديريت فرآيندهاي كسب و كار را در ميان انواع منابع موجود در كميته‌هاي BPMو ساير منابع اطلاعاتي ارائه مي‌دهند.به اين ترتيب با استفاده از اين راهنما، متخصصين BPM ترغيب مي‌شوندكه بتوانند در ميان انواع منابع اطلاعاتي كه در گروه‌ها و انجمن‌هاي مديريت فرآيندهاي كسب و كار وجود دارند نسبت به توسعه دانش و تجربيات مديريت فرآيندهااقدام نمايند.

راهنماي پيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسب و كار، يك مستند مرجع پايه براي تمامي كاربران و شاغلين در اين حوزه مي‌باشد. هدف اصلي اين راهنما تعريف و تعيين مشخصات حوزه دانشي است كه تحت عنوان يك تجربه موفق پذيرفته شده است. راهنماي مذكور يك بازنگري اجمالي بر روي هر كدام از حوزه‌هاي دانش مرتبط با مديريت فرآيندها انجام داده و به تفكيك هركدام از آنها ليستي از فعاليتهاي عمومي همسو با آن حوزه ارائه مي‌دهد.همچنين از طريق اين منبع، انواع مسيرهاي ارتباط با ساير منابع اطلاعاتي كه جزئي از حوزه پيكره دانش مديريت فرآيند كسب و كار هستند نيز ايجاد مي‌گردد. از آنجائيكه اين منبع براي اولين بار، جهت راهكار مديريت فرآيندهاي كسب و كار ارائه شده است، لذا به عنوان يك منبع آزاد جهت بحث و بررسي و بهبود، از طريقمتخصصين فرآيند باز نگه داشته شده است. چرا كه انواع گروههايي كه از BPMاستفاده مي‌كنند به جهت انعطاف موضوع هر كدام تعاريف و مفاهيم جداگانه‌اي را مورد استفاده قرار مي‌دهند.

راهنماي پيكره عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسب و كار علاوه بر ايجاد توافق و هماهنگي بر روي اصطلاحات و واژگان نظام مديريت فرآيندهاي كسب و كار، سبب تشويق عموم جهت استفاده از آن مي‌شود. همچنين راهنماي مذكور دانش زيرساخت مورد نياز متخصصين مديريت فرآيندهاي كسب و كار را هم منعكس مي‌كند. هرگونه ارزيابي يا اخذ مدرك حرفه‌اي در اين حوزه نيازمند درك مفاهيم كلي مديريت فرآيندهاي كسب و كار، همانند قابليت توانائي در انجام فعاليت‌ها و تشخيص وظايف دروني آن، در اين حوزه دانش مي‌باشد. راهنماي پيكره عمومي دانش جهت مديريت فرآيندهاي كسب و كار به عنوان منبع اطلاعاتي طرح سئوالات آزمون،جهت كارآموزاني مي‌باشدكه مي‌خواهند مدرك معتبري از ABPMP در زمينه مديريت فرآيندها، تحت عنوان گواهي حرفه‌اي فرآيندهاي كسب و كار دريافت كنند. به علاوه به دليل تنوع نيازمندي‌ها، كليه درخواست‌دهندگان جهت دريافت مدرك گواهي CBPP در حوزه دانشي خود،از طريق آزمون‌ها و امتحانات پيچيده مورد ارزيابي و تست هوش قرار مي‌گيرند. اين مدرك كه توسط شركت ABPMP ارائه مي‌گردد يكي از مدارك معتبر شركت‌ها و مؤسسات حرفه‌اي فعال در امور فرآيندهاي سازمان مي‌باشند. شركت ABPMP به منظور انجام امور آزمون و ارائه گواهي به كارآموزان از استانداردهاي بين‌المللي ANSI/ISO 17024 و نيز استاندارد ACE استفاده مي‌كند.

كليدواژهمديريت فرآيندهاي كسب وكار؛ فرآيند؛ مديريت؛ كسب وكار؛ مدلسازي؛ طراحي؛ تجزيه وتحليل؛ مديريت عملكرد
قيمت

17000 تومان

روش خرید

تهران، خيابان كارگر شمالي، بالاتر از بلوار كشاورز، شماره 1206، تلفن: 66939329 آدرس سايت: www.cppc.irشركت چاپ و نشر بازرگاني

درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

 

 

ابتداي صفحه
معرفي كتاب

مشخصات كتاب‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت»، اين اطلاعات را در سطح وسيع منتشر كند

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.