راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «شناسايي سهم مولفه هاي زيربنايي تمدن سازماني در سازمانهاي دولتي»

عنوانشناسايي سهم مولفه هاي زيربنايي تمدن سازماني در سازمانهاي دولتي
زبانفارسي
انجام دهندهرمزي فرد؛ راضيه
راهنمادكتر ميرسپاسي؛ ناصر
مشاوردكتر البرزي؛ محمود
سالسال تحصيلي1390- 1389
رشته تحصيليمديريت دولتي
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
چكيده پايان‌نامه

در اين تحقيق به شناسايي سطح بهينه مولفه هاي زيربنايي مفهوم جديدي به نام تمدن سازماني پرداخته مي شود. مدل مفهومي تحقيق برگرفته از مدل معرفي شده توسط دكتر ناصر ميرسپاسي است . ابتدا با مراجعه به منابع كتابخانه اي ، مجلات و مقالات علمي معتبر ، مطالب مربوط به ادبيات تحقيق جمع آوري گرديده است. سپس شاخصهاي استاندارد و سطح بهينه شاخصهاي مدل توسط خبرگان با استفاده از تكنيك دلفي مشخص گرديد. پس از بدست آمدن يك استاندارد كلي در ارتباط با سطح مطلوب (ميرزان تاثير گذاري 4 مولفه مدل بر تمدن سازماني) 4 مولفه مطرح در مدل مفهومي تحقيق و 20 زير مولفه (شاخص) تمدن سازماني، و تعريف عملياتي تك تك مولفه ها و زير مولفه ها، سطح موجود تمدن سازماني در يك سازمان توسط پرسشنامه اي محقق ساخته اندازه گيري گرديد و شكاف بين سطح مطلوب تمدن سازماني و موجود آن در سازمان نمونه مشخص گرديد.

آزمونهاي آماري كه در اين پژوهش استفاده گرديد شامل: آزمون كولموگروف- اسميرنف براي نرمال بودن داده ها، آزمون t تك نمونه اي براي مقايسه ميانگين جامعه 4 مولفه تمدن سازماني با مقدار بدست آمده مطلوب آنها، آزمون تحليل واريانس چند متغيري در اندازه گيري هاي مكرر براي مقايسه شكاف 4 مولفه زير بنايي تمدن سازماني (رتبه‌بندي شكافها) و نهايتا آزمون t زوجي براي بررسي شكافها مورد استفاده قرار گرفته است.

نتايج پژوهش حاكي از آن است كه سوسيوكراسي با 81.36 امتياز داراي بيشترين حد مطلوب، سپس به ترتيب بوروكراسي با 80 امتياز، دموكراسي با 79.17 امتياز و نهايتا تكنوكراسي با 65.56 امتياز در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. و پس از بررسي سازمان مورد نظر و مقايسه آن نتايج مرحله اول تحقيق مشخص گرديد كه در آن سازمان اولين شكاف مربوط به دموكراسي و كمترين شكاف مربوط به بوروكراسي در سازمان است.

تمدن؛ فرهنگ؛ تمدن سازماني؛ بوروكراسي؛ دموكراسي؛ تكنوكراسي؛ سوسيوكراسي

كليدواژهتمدن؛ فرهنگ؛ تمدن سازماني؛ بوروكراسي؛ دموكراسي؛ تكنوكراسي؛ سوسيوكراسي
فهرست مطالب

فصل اول:

-كليات تحقيق

-بيان مسأله تحقيق

-ضرورت و اهميت موضوع

-پيشينه تحقيق

- اهداف تحقيق

-سوالهاي تحقيق

-قلمرو تحقيق

-مدل مفهومي تحقيق

-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي

فصل دوم:

-تمدن سازماني(تعريف، شاخص ها، ابعاد)

-تمدن و فرهنگ

-بوروكراسي(تعريف، شاخصها، جنبه هاي مثبت و منفي و ...)

- دموكراسي(تعريف، شاخصها، جنبه هاي مثبت و منفي و ...)

- تكنوكراسي (تعريف، مفهوم، شاخصها، تكنوپولي سازماني و...)

-سوسيوكراسي(معناي لغوي سوسيوكراسي، اصول سوسيوكراسي، كاركردها يا شاخص هاي سوسيوكراسي، ويژگي هاي سازمان سوسيوكراتيك، ارتباط سوسيوكراسي با مفاهيم رفتار شهروندي سازمان و سرمايه اجتماعي سازمان)

-بررسي ارتباط بين مفاهيم بنيادين چهارگانه با تمدن سازماني

-معرفي مدل مفهومي پژوهش و اعتبار سنجي آن

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

-روش تحقيق-جامعه آماري-حجم نمونه

- ابزار گردآوري داده ها

- شيوه هاي آماري و شيوه تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

محل نگهداريدانشگاه علوم و تحقيقات تهران
توضيح مفهوم تمدن سازماني يك مفهوم جديدي است كه اولين بار توسط دكتر ناصر ميرسپاسي مطرح گشت. كه توضيحات تكميلي در فايل پيوست موجود مي باشد.
درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.