راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نمونه قرارداد

نمونه قرارداد : «قرارداد شناسايي و استخراج مشكلات اجرائي و ارائه خدمات آموزشي جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد HSE»

عنوان قرارداد

قرارداد شناسايي و استخراج مشكلات اجرائي و ارائه خدمات آموزشي جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد HSE

مشخصات طرفین قرارداد

اين قرارداد بين شركت"…………. "به نمايندگي آقاي" ………….…" واقع در استان : ............... به نشاني : …………………………………….……………… كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و شركت ............................. به نمايندگي " آقاي .............................. " به نشاني :

......................................................................... كه از اين پس طرف قرارداد ناميده به شرح ذيل منعقد مي گردد

موضوع قرارداد

ماده 1ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از استقرار استاندارد HSE تا مرحله اخذ گواهينامه ، و مراحل اجرايي آن به شرح زيرمي باشد :

1-1- - شناخت وضع موجود واحد صنعتي براساس استاندارد HSE وتعيين مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي و برآورد امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز و ارائه گزارش آن به مجري طرح.

1-2- تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري HSE و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان.

1-3-همكاري و مشاركت طرف قرارداد با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه شناسايي و طراحي / اصلاح فرآيندها و سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي آنها و تدوين روشهاي اجرايي (Procedures) براي كليه الزامات استاندارد (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

1-4- آموزش آشنايي با استاندارد HSEو ابزارها

1-5- آموزش نحوه مميزي داخلي بر اساس الزامات استاندارد HSE

1-6- همكاري و مشاركت طرف قرارداد با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري (Work-instructions) و طرح كيفيت

1-7- تهيه نظام نامه (HSE Manual) شامل :

1-7-1-تدوين خط مشي (HSE Policy)

1-7-2-تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر كيفيت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني (در صورت نياز)

1-7-3- تصويب نظام نامه براساس عناصر HSE

1-8- شناسايي جنبه هاي زيست محيطي و ارزيابي ريسكهاي مربوط به ايمني و محاسبه RPN

1-9- همكاري د رشناسايي الزامات قانوني مربوط به محيط زيست و ايمني و بهداشت

1-10- تدوين طرحهاي اقتضايي براي سازمان براي امادگي و واكنش در شرايط اضطراري

1-11- همكاري و مشاركت طرف قرارداد با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي

1-12- انجام مميزي (Pre-Audit) توسط طرف قرارداد و مميزان داخلي واحد بر روي سيستم و شناسايي مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي

1-13- حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شركت گواهي دهنده انجام خواهد شد و طرف قرارداد همكاري لازم را در اين زمينه با واحد صنعتي به منظور اخذ گواهينامه خواهد داشت .

محل اجرای قرارداد

شركت .......

مدت قرارداد

ماده 4- مدت زمان انجام قرارداد

4-1- مدت ارائه خدمات براي انجام موضوع قرارداد از زمان مبادله قرارداد، به مدت ........ ماه خواهد بود كه جزئيات آن به شرح پيوست شماره يك مي باشد.

تبصره 1- به ازاي هر هفته تاخير غير مجاز طرف قرارداد در اجراي موضوع قرارداد كه مورد تائيد نيز باشد ، 3% از كل مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

تبصره 2- در صورتي كه كارفرما نسبت به پرداخت حق الزحمه (مندرج در ماده 6) در موعد مقرر اقدام ننمايد، طرف قرارداد مي تواند ، تا پرداخت مربوطه موضوع قرارداد را متوقف كرده و زمان فوق شامل تبصره 1 بند 4-1 نخواهدشد.

تبصره 3 – درصورتي كه تاخير ذكر شده در تبصره 2 بند 4-1 بيش از حد مجاز باشد و زمانبندي ارائه شده در بند 4-1، جهت انجام موضوع قرارداد را تحت تاثير قرار دهد به گونه اي كه امكان انجام موضوع قرارداد در زمان باقي مانده جهت طرف قرارداد ميسر نباشد، طرف قرارداد مي تواند درخواست فسخ قرارداد را نمايد، و كارفرما موظف است هزينه كليه خدمات انجام شده از سوي طرف قرارداد تا تاريخ فسخ را ظرف يك ماه از تاريخ فسخ به طرف قرارداد پرداخت نمايد.

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

ماده 5- مبلغ قرارداد

5-1- مبلغ اين قرارداد ................... ريال (............. ريال) مي باشد.

ماده 6- نحوه پرداخت

نحوه پرداخت حق الزحمه اين قرارداد در 3 مرحله به شرح زير مي باشد:

6-1- (30% مبلغ قرارداد) بعنوان پيش پرداخت و بعد از ارزيابي اوليه.

6-2- (40% مبلغ قرارداد) پس از طراحي مدارك و مستندات، مميزي داخلي و رفع عدم انطباقها

6-3- (30% مبلغ قرارداد) پس از مميزي شركت گواهي دهنده و توصيه شركت جهت اخذ استاندارد

نحوه پرداخت

نحوه پرداخت حق الزحمه اين قرارداد در 3 مرحله به شرح زير مي باشد:

6-1- (30% مبلغ قرارداد) بعنوان پيش پرداخت و بعد از ارزيابي اوليه.

6-2- (40% مبلغ قرارداد) پس از طراحي مدارك و مستندات ، مميزي داخلي و رفع عدم انطباقها

6-3- (30% مبلغ قرارداد) پس از مميزي شركت گواهي دهنده و توصيه شركت جهت اخذ استاندارد

تعهدات مجری / پیمانکار

ماده 2ـ وظايف و تعهدات طرف قرارداد

وظايف و تعهدات طرف قرارداد به شرح زير مي باشد :

2-1- طرف قرارداد بايد تعهدات مربوط به اين قرارداد را با به كاربردن روشها و اصول متداول فني به انجام برساند و كارشناساني كه جهت اجراي مفاد اين قرارداد به خدمت مي گيرد را از بين افراد واجد شرايط تخصصي و اخلاقي انتخاب نمايد.

2-2- طرف قرارداد با علم و اطلاع از شرايط كار و محل كارفرما و موضوع قرارداد، قرارداد را امضاء نموده و بعداً نمي تواند به هيچ عنوان به بهانه عدم اطلاع معترض شود.

2-3- طرف قرارداد ميبايستي كليه اطلاعات و اسناد مربوط به كارفرما را محرمانه تلقي نموده و از انتقال آن به غير خودداري نمايد.

2-4- طرف قرارداد بايد در جلساتي كه با هماهنگي طرفين تعيين ميگردد، حضور يابد.

2-5- طرف قرارداد متعهد مي گردد حداكثر 2 هفته پس از امضاء قرارداد، برنامه زمانبندي (گانت چارت) پروژه را تهيه نموده و به كارفرما ارايه نمايد. همچنين موظف است گانت چارت پروژه را بصورت ماهانه به روز كرده و براي كارفرما ارسال نمايد.

2-6- طرف قرارداد موظف است حداكثر يك ماه پس از امضاء قرارداد، گزارش شناخت خود از وضعيت موجود به كارفرما ارائه نمايد.

تعهدات کارفرما

ماده 3- وظايف و تعهدات كارفرما

كارفرما در موضوع قرارداد متعهد و موظف به انجام اقدامات زير است :

3-1- معرفي يك فرد واجد شرايط به عنوان نماينده مديريت در كيفيت با اختيارات لازم و كافي و حضور فعال ايشان در كليه دوره‌هاي آموزشي، كارگاهي و انجام تكاليف و وظايف مربوطه .

3-2- همكاري و مشاركت در تدوين برنامه زمان بندي براي برنامه ريزي و اجراي آموزشهاي مورد نياز و انجام فعاليتهاي تعيين شده از جانب طرف قرارداد مطابق برنامه هاي مذكور.

3-3- همكاري و مشاركت در رفع مغايرتهاي تعيين شده مطابق گزارشات ارسالي از سوي طرف قرارداد.

3-4- تامين امكانات، منابع و ارائه اطلاعات و آمـار غير محرمانه لازم جهت طراحي و استقرار سيستم اندازه گيري عملكرد

3-5- هزينه هاي اياب و ذهاب كارشناسان طرف قرارداد بعهده كارفرما مي باشد.

3-6-كارفرما تعهد مي نمايد افرادي را كه براي آموزش تعيين مي شوند جهت آموزش، توجيه و پياده سازي در اختيار طرف قرارداد، قرار دهد.

فسخ قرارداد

ماده 7- فسخ قرارداد :

اين قرارداد قبل از انقضاء مدت يا خاتمه آن در شرايط زير قابل فسخ مي باشد:

7-1- كارفرما ميتواند با اخطار قبلي يك ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. در اين صورت هزينه كليه خدمات انجام شده از سوي طرف قرارداد تا تاريخ فسخ، ظرف يك ماه از تاريخ فسخ توسط كارفرما به ايشان پرداخت خواهد شد.

7-2- طرف قرارداد مي تواند با اعلام وقت قبلي يك ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد، در اين صورت كليه حق الزحمه هاي دريافت شده مي بايستي به حساب كارفرما واريز شود.

پایان دادن به قرارداد

ماده 8- هيئت حل اختلاف

8-1- كليه اختلافاتي كه ممكن است در اثر اجراي اين قرارداد با تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره حل و فصل نمود، در هيئتي 2 نفره مركب از نماينده كارفرماو طرف قرارداد در سازمان گسترش و نوسازي ايران مطرح و راي اين هيئت لازم الاجرا خواهد بود .

تأخیر در انجام قرارداد

تبصره 1- به ازاي هر هفته تاخير غير مجاز طرف قرارداد در اجراي موضوع قرارداد كه مورد تائيد نيز باشد ، 3% از كل مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

ماده آخر

ماده 9- نسخ قرارداد :

9-1- اين قرارداد در 2 نسخه مشتمل بر 9 ماده ، 34 بند و 3 تبصره تنظيم شده و از هر نظر تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است و كليه نسخ آن اعتبار يكسان دارد.

فرستنده

آرمان تقي زاده

درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

 

 

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نمونه قرارداد ها

شما مي توانيد نمونه قراردادها را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد.

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.